۳ روش مختلف یادگیری زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۳ روش مختلف یادگیری زبان اشاره می کند که بسیار در روند یادگیری زبان آموزان موثر است. این سه راه را با هم مشاهده می کنیم.

3 روش مختلف یادگیری زبان
3 روش مختلف یادگیری زبان

اما ۳ روش مختلف یادگیری زبان چه مواردی هستند:

روش شماره‌ی ۱: بر لغات و معنایشان تمرکز کنید

دایره واژگان در هر زبانی از اهمیت بسیار برخوردار است و یادگیری بیشتر آن باید برایمان در اولویت باشد. چطور بدون واژگان می‌توانید عبارتی را بسازید، مکالمه‌ای داشته‌ باشید یا ایده‌ای را تصور کنید؟ غیر ممکن است. اما یادگیری لغات بی‌پایان- لغاتی که به یکدیگر مربوط نیستند- نیز منطقی به نظر نمی‌آید. آنچه مهم است اینست که لغاتی که یاد می‌گیرید، کاربرد داشته باشند.

روش شماره‌ی ۲: انگیزه داشته باشید و خوش بگذرانید

مورد بعدی در فهرست شیوه‌های زبان‌آموزی ما، برخورداری از اشتیاق انجام چنین کاری است؛ یادگیری زبان بدون آن اتفاق نمی‌افتد. حتی در مدرسه! برخی ممکن است اینطور احساس کنند تنها دلیلی که طی درس‌های زبانی چیزی یاد گرفتند اینست که مجبور به حضور در کلاس شدند. اما یقیناً در درونشان دلیل دیگری وجود دارد: برای اینکه باعث

۳ روش یادگیری زبان

روش شماره‌ی ۱: بر لغات و معنایشان تمرکز کنید

دایره واژگان در هر زبانی از اهمیت بسیار برخوردار است و یادگیری بیشتر آن باید برایمان در اولویت باشد. چطور بدون واژگان می‌توانید عبارتی را بسازید، مکالمه‌ای داشته‌ باشید یا ایده‌ای را تصور کنید؟ غیر ممکن است. اما یادگیری لغات بی‌پایان- لغاتی که به یکدیگر مربوط نیستند- نیز منطقی به نظر نمی‌آید. آنچه مهم است اینست که لغاتی که یاد می‌گیرید، کاربرد داشته باشند.

روش شماره‌ی ۲: انگیزه داشته باشید و خوش بگذرانید

مورد بعدی در فهرست شیوه‌های زبان‌آموزی ما، برخورداری از اشتیاق انجام چنین کاری است؛ یادگیری زبان بدون آن اتفاق نمی‌افتد. حتی در مدرسه! برخی ممکن است اینطور احساس کنند تنها دلیلی که طی درس‌های زبانی چیزی یاد گرفتند اینست که مجبور به حضور در کلاس شدند. اما یقیناً در درونشان دلیل دیگری وجود دارد: برای اینکه باعث افتخار والدین شوند، که خود را به چالش بکشند، تا در میان دانش‌آموزان برتر باشند، تا یک روز معلم شوند… و در مورد یادگیری زبان به عنوان یک بزرگسال هم همین قضیه وجود دارد. همیشه در پشت آم انگیزه وجود دارد.

روش شماره‌ی ۳: خود را به طور کامل در زبان غرق کنید

به محض این که شما فهرست پُر بسامد خود را یاد گرفتید، لغاتی را که جدیداً یاد گرفته‌اید تا جایی که امکان دارد سریع استفاده کنید، بهترین حالت این است که هر روز از آن‌ها استفاده کنید. روش بعدی در لیست یادگیری زبان، به این منظور که زبان‌ها در ذهنتان حک شوند، این است که استفاده و تکرار کنید و دانشی را که یاد گرفته‌اید در مرحله‌ی اجرا بگذارید. زبان‌ها باید قسمتی از زندگی ‌روزانه‌ی شما باشند. ما اغلب از اهمیت تکرار و دوره ی مداوم زبان صحبت می‌کنیم تا آن را برای مدت طولانی در یاد داشته باشیم‌. اما دوره‌ی ۵ دقیقه‌ای در روز و بعد از آن انجام کارهای نامربوط دیگر، فرو رفتن در زبان به حساب نمی‌آید.

شوند، که خود را به چالش بکشند، تا در میان دانش‌آموزان برتر باشند، تا یک روز معلم شوند… و در مورد یادگیری زبان به عنوان یک بزرگسال هم همین قضیه وجود دارد. همیشه در پشت آم انگیزه وجود دارد.

روش شماره‌ی ۳: خود را به طور کامل در زبان غرق کنید

به محض این که شما فهرست پُر بسامد خود را یاد گرفتید، لغاتی را که جدیداً یاد گرفته‌اید تا جایی که امکان دارد سریع استفاده کنید، بهترین حالت این است که هر روز از آن‌ها استفاده کنید. روش بعدی در لیست یادگیری زبان، به این منظور که زبان‌ها در ذهنتان حک شوند، این است که استفاده و تکرار کنید و دانشی را که یاد گرفته‌اید در مرحله‌ی اجرا بگذارید. زبان‌ها باید قسمتی از زندگی ‌روزانه‌ی شما باشند. ما اغلب از اهمیت تکرار و دوره ی مداوم زبان صحبت می‌کنیم تا آن را برای مدت طولانی در یاد داشته باشیم‌. اما دوره‌ی ۵ دقیقه‌ای در روز و بعد از آن انجام کارهای نامربوط دیگر، فرو رفتن در زبان به حساب نمی‌آید.