۳ اشتباهی که مبتدی ها در زبان انگلیسی انجام می دهند

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۳ اشتباهی که مبتدی ها در زبان انگلیسی انجام می دهند می پردازد که معمولا همه کسانی که سطح بالاتر دارند حتما آنها را از سر گذرانده اند. با ما باشید.

این ۳ اشتباهی که مبتدی ها در زبان انگلیسی انجام می دهند را ببینیم:

3 اشتباهی که مبتدی ها در زبان انگلیسی انجام می دهند
3 اشتباهی که مبتدی ها در زبان انگلیسی انجام می دهند

۱- استفاده از ‘a’ و ‘an’
به هر دوی ‘a’ و ‘an’ حرف تعریف نکره گفته می شود. شما قبل از یک لغت از این ها استفاده می کنید تا چیزی را که مشخص نیست توصیف کنید – برای مثال، اگر شما در حال صحبت درباره ی ‘یک کتاب’ هستید، این کلا می تواند هر کتابی باشد.
اما شما از کجا می دانید که کدان یکی را استفاده کنید، و اصلا از همان چرا تفاوت وجود دارد؟ جواب ساده این است – شما ‘a’ را جلوی لغاتی استفاده می کنید که با یک صامت شروع می شوند، و از ‘an’ در جلوی لغتی استفاده می کنید که با یک مصوت شروع می شود.
گاهی اوقات این به آن معنا است که لغات با حرف صامت از حرف تعریف ‘an’ استفاده می کنند، در حالی که لغاتی که با مصوت شروع می شوند از ‘a’ استفاده می کنند! برای مثال شما می گویید ‘an historic moment’، ‘a unique feeling’ و ‘an understanding’.

 ۲٫ Advise and advice

هر دوی این لغات به موضوعی مشابه مربوط هستند – نصیحت کردن درباره ی چیزی. پس چرا بین این دو تفاوتی در هجی کردن وجود دارد؟
این بستگی به چگونگی استفاده از لغت دارد، چون این یکی هم می تواند فعل باید و هم اسم. اگر شما می خواهید شخصی را ‘نصیحت کنید’ که چه کاری را انجام دهد – یعنی این لغت را به عنوان فعل استفاده کنید – پس با ‘s’ هجی می شود. اما اگر شما از کسی ‘نصیحت’ می گیرید یا به کسی ‘نصیحت’ می دهید، آن وقت شما لغت را با ‘c’ هجی می کنید.
راحت است، این طور نیست؟

۳- All together و altogether
این مجموعه ای دیگر از لغات است که خیلی مشابه هستند، اما وقتی صحبت از معنا به میان آید تفاوتی جزئی دارند.
لغت ‘Altogether’ یعنی به چیزی نگاه کردن و تمام جنبه های مشمول را در نظر گرفتن، یا تا حد کامل چیزی. در ضمن لغت ‘All  together’  گروه کامل چیزی را که دور هم جمع شده اند، توصیف می کند.
برای مثال:
‘She was altogether very fed up after working late.’
‘We got the bill and paid for it all together.’