۵ اصول برای یادگیری زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفود به ۵ اصول برای یادگیری زبان می پردازد که می تواند عمومیت وسیعی داشته باشد و برای بسیاری از زبان آموزان مفید باشد. حتما این روش ها را برای آموزش بهتر در نظر بگیرید.

اما ۵ اصول برای یادگیری زبان را با هم می بینیم:

۵ اصول برای یادگیری زبان
۵ اصول برای یادگیری زبان

۱- به شخصی توجه نکنید که می گوید یک روش مخصوصی از یادگیری درست یا غلط است – آن‌ها نمی دانند که شما چه طور می آموزید.

۲- بیش تر روش های آموزش، شامل آن هایی که از تحقیق در رشته ی گسترده ی کسب زبان دوم (SLA) مشتق شده اند، بر مبنای عمومیت دادن درباره ی یادگیری هستند. بر مبنای تعریف، هدف یک روش این است که روی بیش تر مردم جواب دهد. اما شما بیش تر مردم نیستید – من این را می دانم چون شما برای خواندنش به قدر کافی ابتکار دارید. فرض نکنید که هر روشی برای شما جوابگو است، هر چه قدر هم که زیاد تعریفش را بکنند، اهمیتی ندارد.

۳-  اما احتمال دارد! اگر این طور باشد، آن را کشف کنید. ما دریافتیم که مجموعه ی آموزش زبان صوتی در زمان های مخصوصی برایمان کمک کننده است. با این حال بقیه این را هدر دادن زمان تلقی می کنند.

۴- اگر زبانی که شما در حال یادگیری اش هستید شامل متن متفاوتی است (برای مثال چینی، عربی)، این بُعد مهمی را به فرایند می افزاید. اهداف شما در این جا مهم می شوند. برای مثال اگر شما فقط ژاپنی را در حد گذران زندگی لازم دارید یا می خواهید قادر باشید که با دختران در شانگهای گپ بزنید، یادگیری متن یک حواس پرتی قابل توجه و هزینه بر خواهد بود. با این حال، اگر شما می خواهید هر طور شده از سطح متوسط فراتر روید، یادگیری متن مهم است. دلیلش این است که اگر شما این کار را نکنید، یعنی بیش از ۵۰% از آن ورودی را که در زبان دریافت خواهید کرد، نادیده گرفته اید.

۵- آگاهی فراشناختی خود را بسازید. به معنای دیگر، چگونگی یادگیری را بیاموزید. آیا شما باید تعداد دفعات زمانی مخصوصی را به چیزی گوش کنید تا واقعاً آن را متوجه شوید؟ اگر چیزی را پنج دفعه بنویسید در به یاد آوردن آن به شما کمک می کند؟ یا این که جمله ی مخصوصی را از آخر به اول زیر دوش بگویید؟ هر چیزی که باشد – این سبک یادگیری شما است و مهم است. به آن گوش کنید، و اجازه دهید تا بر هر آن چه که بقیه به شما می گویند انجام دهید، پیشی بگیرد.