۵ نوع فعل در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به بررسی ۵ نوع فعل در زبان انگلیسی می کند. پس برای اینکه بیشتر با انواع فعل در زبان انگلیسی آشنا شوید تا انتها با ما باشید.

5 نوع فعل در زبان انگلیسی
5 نوع فعل در زبان انگلیسی

پس ۵ نوع فعل در زبان انگلیسی را بیشتر بشناسید

۱- فعل‌های متعدی آن دسته افعال عملی هستند که یک اسم مستقیماً به آن‌ها وصل می‌شود مانند write bookhit ball, answer questions

۲- فعل‌های لازم آن دسته افعال عملی هستند که نمی‌توانند مستقیماً به یک اسم بچسبند؛ آن‌ها به کمک یک حرف اضافه نیاز دارند مانند:

walk to the store, comply with the regulations, proceed with the inquiry.

افعال غیر عملی

۳- فعل to be می‌تواند هم به عنوان فعل اصلی و هم فعل کمکی خدمت کند. وقتی نقش فعل اصلی را دارد معمولاً با فاعل با یک صفت (صفت محمول) هم گروه می‌شود، مانند: John is big  یا  The sunset is beautiful. یا با فاعلی گرامری با اسمی دیگر می‌آید، مانند:

Mary is president  یا  War is hell.

یا ممکن است با فاعلی گرامری با یک عبارت همراه شود، مانند:

The book is on the table

یا

He is from the South.

وقتی نقش یک فعل کمکی را دارد، فعل to be زمانی progressive را نشان می‌دهد، مانند We are studying grammar یا فعل مجهول مانند: The ball was hit by John.

۴- فعل‌های ربطی افعال غیر be هستند که فاعل گرامری را به یک صفت وصل می‌کنند (Watermelon tastes good)، یا به یک اسم وصل می‌کنند (She seems an honest woman) یا به یک عبارت وصل می‌کنند (He looks out of sorts).

این‌ها چهار دسته‌ی اصلی افعال بودند: (۱) action transitive, (2) action intransitive, (3) no‑action to be,  (۴) no‑action linking.
۵. نوع پنجم فعل، فعل اصلی نیست، اما یک فعل کمکی است که به آن helping verb هم گفته می‌شود. این به تنهایی یک جمله را نمی سازد. به جای آن، با یک فعل اصلی ادغام می شود و به آن کمک می کند تا زمان ها یا موقعیت ها یا حالات مختلف را نشان بدهد، مثل

by the time I arrived, he had completed the assignment.

حالا وقت آن است که به فرم های مختلف فعل نگاهی بیندازیم، به ویژه حالت مصدر، فعل مسندی، و دو حالت وابسته به وجه وصفی. در مطالب بعدی به آنها اشاره می کنیم