جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نحوه استفاده از جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی می پردازد که برای زبان آموزان زبان انگلیسی بسیار مفید خواهد بود.

جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی
جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

پس جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی و نحوه استفاده از انها را در زیر می بینیم:تفاوت بین جملات معلوم و مجهول چیست؟

تقریباً هر جمله‌ی انگلیسی اجزای اصلی مشابه را خواهد داشت – یک فاعل – که معمولاً کننده‌ی کار است، یک مفعول – که کارروی آن انجام می‌شود – و یک فعل که تمام کار را توصیف می‌کند. هر دوی جملات معلوم و مجهول فرمولی مشابه را دنبال می‌کنند، تفاوت بر مبنای این است که آیا فاعل مرکز توجه است، یا کار انجام شده مرکز توجه است.شما چه زمانی از جمله‌ی معلوم استفاده می کنید؟

شما موقعی از جمله‌ی معلوم استفاده می‌کنید که فاعل مرکز توجه باشد، و شما می‌خواهید این قضیه را پررنگ جلوه دهید. شاید شما یک فاعل اسمی مشخص را توصیف کنید، مانند یک شخص، یا شاید فاعلی را توصیف کنید که مشخص نیست، اما هنوز هم تمرکز اصلی روی آن است.
مثال: با فاعل مشخص: 
’Sara found the exam really difficult.

‘
با فاعل غیر مشخص: 
’Cats often go out at night.

‘

شما چه زمانی از جمله‌ی مجهول استفاده می‌کنید؟

وقتی کار یا فعل، مهم‌ترین قسمت جمله باشد، آن‌گاه شما از جمله‌ی مجهول استفاده می‌کنید. در این حالت، فاعل خیلی مهم نیست و لازم نیست که مورد تأکید قرار بگیرد. جمله‌ی مجهول اغلب در نوشته‌های رسمی استفاده می‌شود، اما موقع صحبت با شخص، خیلی رایج نیست.
برای مثال:
’The exams were found to be difficult by most students.’

تبدیل جمله‌ی معلوم به جمله‌ی مجهول (و برعکس!)

اگر شما می خواهید از جمله‌ی مجهول استفاده کنید اما مطمئن نیستید چگونه این کار را انجام دهید، راحت‌ترین روش شروع این است که جمله را به معلوم بگویید‌. سپس شما فعل را به فعل to be به همراه اسم مفعول تغییر می‌دهید. شما می‌توانید فاعل را بعد از فعل بیاورید، یا به طور کامل آن را حذف کنید.
برای مثال جمله ی معلوم: 
’She chose the brightest flowers in the shop.

‘
جمله‌ی مجهول: 
’The brightest flowers in the shop were chosen.’