عبارت وصفی در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به آموزش و توضیح عبارت وصفی در زبان انگلیسی می پردازد. این مبحث گرامری بسیار مهم است و توصیه می شود با دقت به آن توجه کنید.

عبارت وصفی در زبان انگلیسی
عبارت وصفی در زبان انگلیسی

نکات عبارت وصفی در زبان انگلیسی

یک گروه کلمه‌ای که یک صفت را بعنوان هسته دارد، یک عبارت وصفی نامیده می‌شود. درنظر بگیرید که صفت در این عبارت ممکن است همراه با سایر لغات مانند ضمایر و صفات اشاره وغیره همراه باشد.

عبارات صفتی می‌توانند پیش از یک اسم بیایند (در جایگاه اسنادی). همچنین می‌توانند بعد از فعل معین مانند be بیایند (جایگاه گزاره‌ای).

  • He was wearing a dark brown suit (در اینجا عبارت وصفی ‘a dark brown’ اسم suit را توصیف می‌کند.)
  • The fish tasted awfully funny (در اینجا عبارت وصفی ‘awfully funny’ چیزی درباره‌ی fish می‌گوید. بعد از فعل ربطی یا اسنادی tasted قرار می‌گیرد.

یک فعل ربطی مفعول نمی‌پذیرد و نمی‌تواند توسط یک قید تعدیل شود. لغت یا عبارتی که به دنبال فعل ربطی می‌آید معمولاً چیزی درباره‌ی فاعل جمله می‌گوید.

  • The fish tasted awful. (NOT The fish tasted awfully.)

در اینجا صفت awful چیزی درباره‌ی fish می‌گوید. فعل tasted را اصلاح نمی‌کند.

در نظر بگیرید که صفت در یک عبارت وصفی ممکن است توسط یک قید اصلاح شود. وقتی توسط یک قید اصلاح می‌شود، قید قبل از صفت قرار می‌گیرد. صفت همچنین ممکن است توسط سایر تعیین کننده‌ها مانند حروف تعریف، ضمایر ملکی و صفات و ضمایر اشاره اصلاح شود.

عبارت ‘my cute little daughter’ را در نظر بگیرید.

در اینجا عبارت وصفی my cute little شامل یک صفت ملکی (my) و دو صفت (cute  little) می‌شود.

گاهی اوقات ایده‌ای که توسط یک صفت ارائه می‌شود همچنین می‌تواند توسط یک عبارت اسمی ارائه شود. مثال‌های ارائه شده در پایین را در نظر بگیرید.

  • Brutus is an honorable man (در اینجا صفت honorable، کلمه‌ی man را اصلاح می‌کند.)

ایده‌ی مشابه می‌تواند با استفاده از این عبارت ارائه شود: a man of honor:

  • Brutus is a man of honor.

مثالی دیگر در پایین داده شده است:

  • Churchill was an eminent man (در اینجا صفت eminent اسم man را اصلاح می‌کند)
  • Churchill was a man of eminence (در اینجا عبارت اسمیِ ‘a man of eminence’ به معنای مشابه عبارت ‘an eminent man’ می‌باشد.