صفات و قید ها در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به بررسی صفات و قید ها در زبان انگلیسی می پردازد و آنها را با مثال های بسیار زیاد و طبقه بندی های مختلفشان در زیر برایتان شرح می دهد. پس حتما با ما همراه باشید.

صفات و قید ها در زبان انگلیسی
صفات و قید ها در زبان انگلیسی

به صفات و قید ها در زبان انگلیسی توجه کنید:

صفات – ترتیب کلمات: زمانی که دو یا چند صفت قبل از یک اسم می آیند، برخی قوانین پیچیده برای ترتیبی که باید در آن ظاهر شوند وجود دارد. مهم ترین آنها موارد زیر است:

۱٫صفات صوری قبل از صفات واقعی می آیند.

۲٫صفات واقعی به شرح زیر هستند:

اندازه – سن – رنگ – منشا – اصول

در اینجا چند نمونه آمده است:

  • a new red dress (a red new dress )
  • little Russian dolls (Russian little dolls )

شما باید یک دستورالعمل مرجع خوب برای جزئیات کامل در مورد صفت ها و نحوه قرار دادن آنها را در نظر بگیرید.

صفات: -edیا –ing ؟زبان انگلیسی شامل تعداد بیشماری از جفت های وصفی  –ed و ing مشتق شده از افعال می باشد. برای جلوگیری از مخلوط کردن آنها، به یاد داشته باشید صفاتی که ed دارند برای توصیف اینکه چه احساسی دارید استفاده می شوند و صفات ing  دار برای بیان اینکه چه چیزی باعث شده چنین احساسی داشته باشید مورد استفاده قرار می گیرند. در اینجا چند نمونه از آنها آورده شده است:

  • I feel tired. – Working in the garden all day is very tiring.
  • I am bored. – This grammar lesson is boring.

صفت یا قید؟ در زبان انگلیسی بیشتر (اما نه همه) قیود اشکال (تلفظ) متفاوتی نسبت به صفات خاص خود دارند. بنابراین مهم است بدانید که در جمله ای که می خواهید به زبان آورید یا بنویسید، به صفت نیاز دارید یا قید. به طور کلی، صفت ها برای توصیف اسم ها استفاده می شود و قیدها با افعال مورد استفاده قرار می گیرند برای بیان اینکه چطور کارها انجام می شوند. در مثال های زیر، صفت ها قرمز و قید ها آبی هستند:

  • He’s a beautiful singer. – He sings beautifully.
  • She’s a very quick runner. – She can run very quickly.

قید ها همچنین برای ارائه ی اطلاعات اضافی در مورد صفات یا دیگر قیدها مورد استفاده قرار می گیرند، همانطور که در مثال های زیر است:

  • I am extremely happy in my new job.
  • The girl climbed dangerously high up the tree.