سوالات Advantage and Disadvantage در Task 2 آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نکاتی برای سوالات Advantage and Disadvantage در Task 2 آیلتس اشاره می کند. پس با ما همراه باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را از این بخش بگیرید.

ielts writing task 2 advantage and disadvantage
ielts writing task 2 advantage and disadvantage

سوالات Advantage and Disadvantage در Task 2 آیلتس را چطور کامل کنیم:

مرحله ی اول برای کسب نمره ی خوب در Task 2 رایتینگ این است که نوع مقاله ای را که از شما خواسته شده بنویسید به درستی شناسایی کنید. در آن نوع از مقاله که درباره ی “مزایا و معایب” است، ممتحن های آیلتس از شما می خواهند تا هر دوی Advantage and Disadvantage را جداگانه مورد بحث قرار دهید و در انتها باید جملات نهایی را در رایتینگ آیلتس بنویسید. بنابراین، مهم است که شما بعد از خواندنِ سوال نکاتِ مرتبط با Advantage and Disadvantage را به ترتیب متوجه شوید.

نمونه سوال:

در قسمت زیر یک نمونه سوال آورده شده است که شما می توانید به آن رجوع کنید و به راحتی درباره ی این قسمت بیشتر یاد بگیرید.

Nowadays, with the advancement of technology, people can work and live anywhere they want.

Discuss its advantages and disadvantages.

شما در این نوع مقاله دو نکته دارید که مورد بحث قرار دهید:

۱٫ Advantages of working and living anywhere.
۲٫ Disadvantages of working and living anywhere.

شما باید با ارائه ی دلیل هر دوی آنها را مورد بحث قرار دهید و مثال بزنید. اگر شما هیچ کدام از دو نکته ی بالا را در مقاله مورد بحث قرار ندهید، نمره کمی می گیرید. پس، شما در این نوع مقاله باید هر دو نکته را توضیح دهید.

چه طور رایتینگ آیلتس را ساختاربندی کنید؟

۳ نوع سوال مرتبط با Advantage and Disadvantage وجود دارد که حلشان مستلزم رویکردی متفاوت است.

مقاله ی نوع ۱:

Nowadays, with the advancement of technology and transportation facilities, people can work and live anywhere they want.

Discuss its advantages and disadvantages:

شما باید در این نوع سوال مزایا را در یک پاراگراف توصیف کنید و معایب را در پاراگرافی دیگر. شما نباید عقیده ی شخصی خود را در این نوع از سوال بیان کنید.

بهترین ساختاری که شما می توانید برای این نوع مقاله استفاده کنید در ادامه آورده شده است:

  • مقدمه

سوال را نقل بیان کنید

جمله را طرح ریزی کنید

  • پاراگراف بدنه ی ۱ (مزایا) موضوع جمله (مزیت ۱)

توضیح دهید که از چه لحاظ یک مزیت به حساب می آید

مثال بزنید

  • (معایب)

موضوع جمله (ضعف ۱)

توضیح دهید که از چه لحاظ یک ضعف به حساب می آید

مثال بزنید

نتیجه گیری

خلاصه ی نکات اصلی را بنویسید

برای توضیح دیدگاه خود، چهار پاراگراف کافی است. شما احتمالاً از هر ساختار دیگری که با آن راحت هستید استفاده می کنید اما این ساختار توسط ممتحن های آیلتس برای رایتینگ آیلتس تایید شده است و به شاگردان کمک می کند تا در روش موثر و منسجمی بنویسند.

مقاله ی نوع ۲:

Nowadays, with the advancement of technology, people can work and live anywhere they want.

Do the advantages of this advancement outweigh its disadvantages?

این نوع سوال مستلزم این است که شما مزایا را در یک پاراگراف توصیف کرده و معایب را در پاراگرافی دیگر توصیف کنید، اما باید توضیح دهید که کدام یک از این دو، مزایا یا معایب قوی تر از دیگری است. شما نباید عقیده ی شخصی خود را در این سوال برای رایتینگ آیلتس بیان کنید.

الف – پاراگراف ۱ – مقدمه

Paraphrase the Question
Write thesis statement (Your opinion)
Outline the sentence

سوال را نقل بیان کنید

جمله ی بیان کننده ی ایده ی اصلی را بنویسید (کدام یکی نسبت به دیگری ارجحیت دارد)

جمله را طرح ریزی کنید

ب – پاراگراف ۲ – پاراگراف بدنه ی ۱ (جنبه ی قوی)

  • موضوع جمله

توضیح دهید از چه لحاظ جنبه ی قوی تر است

مثال بزنید

موضوع جمله

توضیح دهید از چه لحاظ جنبه ی قوی تر است

مثال بزنید

ج – پاراگراف ۲ – پاراگراف بدنه ی ۱ (جنبه ی ضعیف تر)

موضوع جمله

توضیح دهید که از چه لحاظ جنبه ی قوی تر نیست

مثال بزنید

د – پاراگراف ۴ – نتیجه گیری

خلاصه ی نکات اصلی را بنویسید و موقعیت را بازگو کنید.

مقاله ی نوع ۳:

Nowadays, with the advancement of technology and transportation facilities, people can work and live anywhere they want.

Discuss the advantages and disadvantages.

عقیده ی خود را بگویید.

این نوع سوال مستلزم این است که شما مزایا را در یک پاراگراف توصیف کنید در حالیکه معایب را در پاراگرافی دیگر توصیف می کنید. بعد، شما باید عقیده ی شخصی خود را هم در این سوال بیان کنید.

الف – پاراگراف ۱ – مقدمه ی رایتینگ آیلتس

Paraphrase the Question
Write thesis statement (Your opinion)
Outline the sentence

سوال را نقل بیان کنید

جمله ی بیان کننده ی ایده ی اصلی را بنویسید (عقیده ی خود)

جمله را طرح ریزی کنید

(مزایا)

موضوع جمله

توضیح دهید از چه لحاظ مزیت است

مثال بزنید

(معایب)

موضوع جمله (ضعف ۱)

توضیح دهید از چه لحاظ ضعف است

مثال بزنید

پاراگراف بدنه ی ۲ (معایب)

عقیده ی خود را توضیح دهید

مثال بزنید

نتیجه گیری جمله ی ۱ – خلاصه ی نکات اصلی را بنویسید.