چرا در PTE نباید فقط به سوالات تکراری و template ها تکیه کنید؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به یکی از سوالات پرکاربرد در آزمون PTE اشاره می کند. اینکه بسیاری از افراد معتقدند که می توانند تنها با حفظ کردن برخی از قالب های یا به اصطلاح Template ها می توانند نمره مناسبی را کسب کنند. اما مطمئن باشید اینطور نیست.

اما چرا در PTE نباید فقط به سوالات تکراری و template ها تکیه کنید؟

اگر شما در امتحان PTE شرکت می کنید اتکا کردن روی سوالات تکراری برای اطمینان از کسب نمره ای خوب تمایلی طبیعی است. نه فقط بین زبان آموزان بلکه بین معلمان. و آنها کاملاً در رویکرد خود کاستی ندارند. اما ما قصد داریم تا کمی جزئیات را به مباحثه درباره ی سوالات تکراری در مقابل نکات و استراتژی ها اضافه کنیم. بله سوالات تکراری ضروری هستند اما نه به قیمت ساختن مهارت های خود با تمرین مجدد، و نکات و استراتژی های متخصص.

فقط به سوالات تکراری اتکا نکنید

با توجه به تجربه ی زبان آموزانی که در امتحانات دانشگاهی حضور می یابند، آنها همیشه در جستجوی آماده شدن بر مبنای یک الگو یا قالب ارائه شده هستند. این احتمالاً تا حد خاصی درست است. به یاد داشته باشید که PTE یک امتحان دانشگاهی نیست بلکه آزمون مهارت های کاربردی شما در انگلیسی است.

ما بر اساس بازخورد زبان آموز و ورودی های متخصصان به شدت توصیه می کنیم که شما فقط به مطالعه ی تعدادی سوال تکراری برای گرفتن نمره ی مورد علاقه ی خود اتکا نکنید چون احتمالاً همیشه انجام آن امکان پذیر نخواهد بود.

بله موارد تکی وجود دارد که شرکت کننده فقط با آماده کردن ۳۰۰-۴۰۰ سوال تکراری نمره ی عالیِ ۹۰ را می گیرد. اما وقتی می گوییم چنین مواردی استثنا هستند و اصل قانونی نیستند به ما اعتماد کنید.

حتی در قسمت Essay and Summarise Written Text چسبیدن فقط به سوالات تکراری به احتمال زیاد بیشتر از ۴ یا ۵ نمره را برایتان نخواهد داشت. اما تجربه ی ما می گوید که این احتمالاً برای کسب نمره ی عالیِ ۹۰ کافی نخواهد بود.

استراتژی PTE خود را داشته باشید

یک لغت: استراتژی. ما نمی توانیم به اندازه ی کافی روی این مورد تاکید کنیم که صرف وقت برای تقویت رویکرد خود در امتحان چه قدر مهم است. خواه تسک Describe Image در قسمت اسپیکینگ باشد یا تسک Re-tell Lecture یا حتی تسک Write from Dictation در قسمت لیسنینگ شما احتمالاً نمی توانید مجموعه ای از ۳۰۰-۴۰۰ سوال تکراری را دانلود کنید، همه چیز را به حافظه بسپارید و با امید زیاد برای گرفتن نمره ای عالی به مرکز امتحان بروید. انجام چنین کاری غیر عملی خواهد بود.