اسم عام و خاص در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به معفی اسم عام و خاص در زبان انگلیسی اشاره می کند و آنها را بررسی می کند. این مبحث گرامری را حتما تا انتها دنبال کنید.

اسم عام و خاص در زبان انگلیسی
اسم عام و خاص در زبان انگلیسی

اسم عام و خاص در زبان انگلیسی چیست؟

شاگردان در کلاس های گرامر انگلیسی اغلب به دلیل تفاوت بین اسم عام و اسم خاص گیج می شوند. بخواهیم به طور ساده بیان کنیم، اسم خاص با حرف بزرگ نوشته می شود، در حالی که درباره ی اسم عام این طور نیست. با این حال، هر معلم گرامری به شما خواهد گفت که تفاوت عمیق تر از این ها است: قوانین مخصوصی برای شناسایی و ساختن اسامی خاص وجود دارد، و فهم کامل این ها احتمالاً مستلزم مطالعه ای مخصوص است.

زبان انگلیسی در آن چه که اسامی خاص و اسامی عام تلقی می کند، منحصر به فرد است. به خواندن این متن ادامه دهید تا درباره ی تفاوت بین یک اسم عام و خاص، چگونگی استفاده ی درست از آن ها در جملات، و چگونگی ساختن مثال های خود با هر کدام از آن ها چیزهای بیش تری بیاموزید.

تعریف اسم عام

اسم عام به هر اسم عمومی که بدون حرف بزرگ نوشته شده است، گفته می شود. در این جا تعدادی مثال آورده شده است:

Ball, tree, flower, moon, dog

توجه کنید که تمام این ها مفرد بودند. در این جا تعدادی مثال های جمع از اسامی عام آورده شده است:

Balls, trees, flowers, moons, dogs

بیش تر اوقات، این اسامی به “s” منتهی می شوند تا حالت جمع بودن را نشان دهند.

اسم عام فقط موقعی با حرف بزرگ نوشته می شود که در ابتدای یک جمله بیاید.

تعریف اصلی اسم عام این است: یک شخص، مکان، شیء یا ایده که به یک شخص، مکان، شیء یا ایده ی مسلم، مخصوص، یا نام گذاری شده تعلق ندارد.

تعریف اسم خاص

در حقیقت، اسم خاص دقیقاً به همان روشی عمل می کند که اسم عام عمل می کند، آن هم یک شخص، مکان، شیء یا ایده است. با این حال،  این اسم خاص با حرف بزرگ نوشته می شود. شما از آن ها در جمله به همان روشی استفاده می کنید که از اسم عام استفاده می کنید، اما چه در اول جمله باشد و چه نباشد با حرف بزرگ نوشته می شود.

اسامی خاص شامل روزهای هفته، ماه های سال، شهرها، خیابان ها، ایالات، کشورها، و مارک ها هستند.

اسم افراد هم اسم خاص است! به این توجه کنید که چه طور اسم کوچک، میانه، و نام خانوادگی شما تماماً با حرف بزرگ نوشته شده اند: آن ها اسامی خاص هستند چون یک شخص مخصوص و تک را نشان می دهند – شما!