جملات شرطی در زبان انگلیسی

جملات شرطی در زبان انگلیسی
در گرامر زبان انگلیسی همانند بسیاری از زبان های دیگر معمولا جملات شرطی از دو عبارت تشکیل می شوند. یک جمله که به عنوان جمله پایه می باشد و دیگری جمله پیرو می باشد. اما همینجا صبر کنید. اگر با این دید به انواع جملات شرطی در زبان انگلیسی نگاه کنید برایتان بسیار پیچیده می شود. اما در ابتدا بهتر است گرامر جملات شرطی در زبان انگلیسی را به زبان ساده بیان کنیم. برای شروع می خواهیم بگوییم جمله شرطی چیست ؟
مهم ترین مسئله در جملات شرطی کلمه ” اگر ” ( IF ) است. همیشه شما اتفاقی را در گرو اتفاقی دیگر می بینید. حالا امکان دارد درباره حقایق دنیا صحبت کنید و یا موقعیت های فرضی و یا اثرات آنها
در زبان انگلیسی سه نوع جمله شرطی وجود دارد. البته یک نوع دیگر هم از ترکیب این جملات شکل می گیرد که Mixed Condition نام دارد.

  • شرطی Zero Condition

در این نوع شما در مورد مواردی صحبت می کنید که همیشه درست هستند. هر دو سمت IF حال ساده می باشد. قوانین فیزیکی معمولا بخشی از این نوع از جملات شرطی در زبان انگلیسی می باشد. مثال معروف این بخش :
If you heat water, it boils.

  • شرطی نوع اول

این نوع از شرطی نیز برای واقعیت ها و موقعیت های امکان پذیر صحبت می کند. ساختار آن If + present Simple + Simple future . مهم نیست که کدام عبارت اول بیاید.
I’ll go shopping on the way home if I have time.

  • شرطی نوع دوم

در شرطی نوع دوم در مورد موارد غیر واقعی و غیر ممکن صحبت می شود. دقت کنید که اگر چه ساختار جمله با گذشته است اما در مورد گذشته صحبت نمی شود بلکه پیرامون حال و یا آینده غیر واقعی و خیالی صحبت می شود.
If+ past tense , would ( could, might) +verb
If I went traveling, I would not have any money left.

  • شرطی نوع سوم

در این نوع شرطی دیگر نوبت به گذشته می رسد. در این جملات در مورد موقعیت ها فرضی در گدشته صحبت می شود. حتما نتیجه کار اتفاق در گذشته اتفاق نیافتاده و به همین دلیل ما این اگر ها را می آوریم تا نشان دهیم که در گذشته این اتفاق نیافتاده است.
If + past Perfect, would have p.p
If you’ve asked me, I’d have done it.
برای شرکت در دوره های آموزش زبان انگلیسی با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.