روزهای هفته به زبان اسپانیایی

روزهای هفته به زبان اسپانیایی با تلفظ به راحتی یاد بگیرید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به یکی ار کاربردی ترین کلمات در زبان اسپانیایی اشاره می کند. روزهای هفته به زبان اسپانیایی با تلفظ را می توانید در جدول زیر ببینید. هم چنین در ادامه می توانید اصطلاحات مربوط به روزهای هفته و کلمات مرتبط با آن را نیز ببینید. این مطلب را حتما در موبایل خود ذخیره کنی تا به راحتی بتوانید آن را به خاطر بسپارید. پس حتما با ما همراه باشید.

هفته ی قبل la semana pasada [lah seh-mahnah pah-sah-dah]
هفته ی بعد la semana que viene [lah sehmahnah keh veeehneh]
دوشنبه lunes [looh-nehss]
سه شنبه martes [mahr-tehss]
چهارشنبه miércoles [mee-ehr-coh-lehss]
پنج شنبه jueves [wey-vess]
جمعه viernes [vee-ehr-nehss]
شنبه sábado [sah-bah-doh]
یک شنبه domingo [doh-meen-goh]

برای آشنایی با کتاب های آموزش زبان اسپانیایی مطلب آموزش زبان اسپانیایی را حتما بخوانید

حالا نوبت اصطلاحات پایه دیگر در زبان اسپانیایی است

حالا که روزهای هفته را یاد گرفته اید نوبت آن است که به راحتی به موارد دیگر که در یک مکالمه زبان اسپانیایی لازم دارید نیز توجه کنید. این آموزش ها حتما برایتان مفید هستند و سطح زبان اسپانیایی شما را بسیار بالاتر می برد.

عبارات مقدماتی
سلام / سلام (غیر رسمی)   Hola [oh-lah]
روز خوبی داشته باشی. Que pase un buen día [keh pah-seh un bwehn dee-ah]
چه طوری؟ (غیر رسمی) ¿Cómo estás? [koh-mo ehss-tah oos-tehd]
خوبم، مرسی. Muy bien, gracias [mooey byehn, grah-thyahss]
اسم شما چیست؟ ¿Cómo te llamas? [koh-moh teh yah-mahss]
اسمت چیه؟ (غیر رسمی) ¿Quién eres? [kien eh-rehss]
نام شما چیست؟ (رسمی) ¿Quién es usted? [kien ehss oos-tehd]
اسم من … است. Me llamo… [meh yah-moh]
من … هستم. Yo soy… [yo soy]
از دیدارت خوشحال شدم. Encantado/a [ehnkahntahdoh/ehnkahntahdah]
از ملاقاتت خوشبختم. Mucho gusto [moo-choh goost-oh]
لطفاً Por favor [pohr fah-bohr]
مرسی Gracias [grah-thyahss]
خواهش می کنم. De nada [deh nah-dah]
بله [see]
نه No [noh]
ببخشید (جلب توجه) Disculpe [dees-kool-peh]
ببخشید (معذرت خواهی) Perdone [pehr-dohn-eh]
متاسفم Lo siento [loh syehn-toh]
خداحافظ Adiós [ah-dyohss]
نمی توانم اسپانیایی صحبت کنم. No hablo español [noh ahbloh ehspahnyol]
انگلیسی بلدی؟ (غیر رسمی) ¿Hablas inglés? [ah-blahss een-glehss]
به زبان انگلیسی صحبت می کنید؟ (رسمی) ¿Habla usted inglés? [ah-blah oos-tehd een-glehss]
اینجا کسی انگلیسی بلده؟ ¿Hay alguien que hable inglés? [hahee ahl-gyen keh ah-bleh een-glehss]
کمک! ¡Ayuda! [ah-yoo-dah]
صبح بخیر Buenos días [bweh-nohss dee-ahss]
ظهر بخیر Buenas tardes [bweh-nahss tar-dehss]
عصر بخیر / شب بخیر Buenas noches [bweh-nahss noh-chehss]
متوجه نمی شوم. No entiendo [noh ehn-tyehn-doh]
سرویس بهداشتی کجا است؟ ¿Dónde está el baño? [dohndeh ehsstah ehl bahnyoh]
مشکلات
تنهام بگذار. Déjame en paz [deh-hah-meh ehn pahs]
به من دست نزن! ¡No me toques! [noh meh toh-kehs]
به پلیس زنگ می زنم. Llamaré a la policía [yah-mah-reh ah lah poh-lee- see_ah]
پلیس! ¡Policía! [poh-lee-see_ah]
وایسا! دزد! ¡Alto, ladrón! [ahl-toh, lah-drohn]
کمک لازم دارم. Necesito ayuda [neh-seh-see-toh ah-yoo-dah]
یه کار فوریه. Es una emergencia [ehs oo-nah ehmehrhehnsyah]
گم شدم. Estoy perdido/a [ehs-toy pehr-dee-doh/dah]
کیف پول / کیفم را گم کردم. Perdí mi bolsa/bolso/cartera [pehr-dee mee bohl-sah / bohl- soh / kahr-teh-rah]
کیف پولم را گم کردم. Perdí mi cartera/billetera [pehr-dee mee kahr-teh-rah / bee-yeh-teh-rah]
مریض شدم. Estoy enfermo/a [ehs-toy ehn-fehr-moh/mah]

عبارت بیشتر در زبان اسپانیایی

حالا خود را آماده کنید تا با عبارات مهم و بیشتری از زبان اسپانیایی آشنا شوید. این عبارات را مطمئنا لازم خواهید داشت زیرا در موقعیت هایی استفاده می شوند که حتما همه ما به آنها نیاز خواهیم داشت. پس با ما همراه باشید تا با اسپانیایی را راحت تر یاد بگیرید.

زخمی شدم. Estoy herido/a [ehs-toy heh-ree-doh/dah]
دکتر لازم دارم. Necesito un medico [neh-seh-see-toh oon meh-thee- coh]
می توانم از موبایلت استفاده کنم؟ ¿Puedo usar su teléfono? [pweh-doh oo-sahr soo teh-leh- foh-noh]
می توانم موبایلت را قرض بگیرم؟ ¿Me presta su celular? [meh prehs-tah soo seh-loo-lahr]
قسمت بلیطِ … چه قدره؟ ¿Cuánto cuesta un boleto/pasaje a…? [kwahntoh kwehsta oon bohlehtoh ah]
یه بلیط به … لطفاً. Un boleto/pasaje a …, por favor [oon bohlehtoh ah…, pour fahvor]
این قطار / اتوبوس کجا می ره؟ A donde va este tren/autobús? [ah dohndeh vah este tren]
قطار / اتوبوسی که به … می ره کجا است؟ ¿Donde está el tren/autobús hacia…? [dohndeh estah el trenh]
این قطار / اتوبوس در … نگه می داره؟ ¿Para este tren/autobús en …? [parah este threnh]
قطار / اتوبوس به مقصدِ … کی حرکت می کنه؟ ¿Cuando marcha/parte/sale el tren/autobús hacia…? [kwahndoh marha/parteh]
این قطار / اتوبوس کی به … می رسه؟ ¿Cuando llegará este tren/autobús a…? [kwahndoh lejarah este trenh]
چه طور برم به …؟ ¿Cómo puedo llegar a…? [komo puedoh llejarah]
ایستگاه قطار …؟ …la estación de tren? [lah estathion de tren]
ایستگاه اتوبوس …؟ …la estación de autobuses? [lah estathion de autobatheth]
فرودگاه …؟ …al aeropuerto? [alh aeropuerto]
مرکز شهر …؟ …al centro? [alh sentroh]
مسئولین
من هیچ کار اشتباهی نکردم. No he hecho nada malo [noh eh eh-choh nah-dah mah- loh]
لطفاً، اشتباهی شده. Por favor, hubo un malentendido [pohr-fah-vohr oo-boh oon mahl-ehn-tehn-dee-doh]
سوءتفاهم شده بود. Fue un malentendido [foo-eh oon mahl-ahn-tehn-dee- doh]
منو کجا می برید؟ ¿Adónde me lleva? [ahdohn-deh meh jeh-vah]
دستگیر شدم؟ ¿Estoy arrestado/a? [ehsstoy ah-rrehs-tah-doh/dah]
می خواهم با یک وکیل صحبت کنم. Quiero hablar con un abogado [keeyeh-roh ah-blahr cohn oon ah-boh-gah-doh]
می توانم الان فقط جریمه پرداخت کنم؟ ¿Puedo pagar la multa ahora? [pweh-doh pah-gar lah mool-tah ah-oh-rah]
اعتراف می کنم. Yo confieso [yoh con-fi-eh-so]
خوردن
یک میز برای یک / دو نفر لطفاً. Una mesa para una persona/dos personas, por favor [oo-nah may-sah pah-rah oo-nah pehr-soh-nah / dohss pehr-soh- nahs pohr fah- bohr]
می توانم فهرست غذا را داشته باشم لطفاً؟ ¿Puedo ver el menú, por favor? [pway-doh behr ehl meh-noo pohr fah-bohr]
می توانم به آشپزخانه نگاهی بیندازم؟ ¿Puedo entrar a la cocina? [pwehdoh ent-rar ah lah kocina]
در رستوران غذای روز دارید؟ ¿Hay alguna especialidad de la casa? [hahee ahlguna ehspehsialidahd]
در رستوران غذای محلی دارید؟ ¿Hay alguna especialidad regional/de la zona? [haheealgunah ethpethialidad regionahl]
من گیاهخوارم. Soy vegetariano/a [thoi vegetariano]
من گوشت خوک نمی خورم. No como cerdo [noh komo tserdo]
من فقط غذای حلال می خورم. Sólo como comida kosher [sohlo komo komidah kosher]
می توانی “غذای رژیمی” درست کنی لطفاً؟ (روغن / کره / روغن خوک کمتر)؟ ¿Puede poner poca aceite/poca mantequilla/poca grasa? [puedeh poner poka attheite]
وعده های غذایی با قیمت ثابت menú del día [menyu dehl dia]
وعده های غذایی با قیمت متفاوت a la carta [ah lah karta]
صبحانه desayuno [dethaiuno]
ناهار comida [komida]
عصرانه cena [thena]
من … می خواهم. Quiero [kueiro]
من غذایی می خواهم که حاویِ …باشه Quisiera un plato que lleve [ku-i-thi-erah un plato kue lleve]
جوجه pollo [poh-yoh]
گوشت گاو ternera [tehr-neh-rah]
ماهی pescado [pehs-kah-doh]
همبرگر jamón [hah-mohn]
سوسیس salchicha [sahl-chee-chah]
نوشیدنی دارید؟ ¿Hay alcohol? [hahee alkogol]
سرویس میز دارید؟ ¿Hay servicio a la mesa? [hahee seruvithio ah lah metha]
یک / دو لیوان آبجو لطفاً. Una cerveza/dos cervezas, por favor. [unah therveza/dohs thervesas pohr fah-bohr]
یک لیوان نوشیدنی لطفاً. Un vaso de vino tinto/blanco [uhn vazo de vinotintoh]
پیشخوانی مخصوص اسنک دارید؟ ¿Tiene algo para picar? [tiene algohparah pithar]
خرید کردن
این را اندازه ی من دارید؟ ¿Tiene esto de mi talla? [tiene ecto de mi tallah]
قیمتش چه قدره؟ ¿Cuánto cuesta? [kuantoh kuethta]
خیلی گرانه. Es demasiado caro [eth demaziado karo]
Visa یا دلار آمریکایی قبول می کنید؟ ¿Aceptan Visa/dólares? [atceptan visa]
گران caro [karro]
ارزان barato [barrato]
نمی توانم از پس خریدش بر بیام. Es muy caro para mí [ez mai karo para mi]
نمی خواهمش. No lo quiero [nou loh kueiro]
داری سرم کلاه می ذاری. Me está engañando [me ethtaenjanandoh]
خوشم نمیاد. No me interesa [nou mi interetha]
باشه، می خرمش. De acuerdo, me lo llevaré [de akuerdoh mi lo llevarreh]
می شه بذاریدش توی یه ساک؟ ¿Tiene una bolsa? [tienah unah boltha]
می توانید بفرستیدش به کشورم؟ ¿Puede enviarlo a mi país? [puedeh enviarlo a ma paith]
من … لازم دارم. Necesito… [nathethito]
باتری … …pilas [pilac]
قرص سرماخوردگی … …medicamento para el resfriado [medikamento parra ehl recfriadoh]
روزها
امروز hoy [oh-ee]
دیروز ayer [aah-jehr]
فردا mañana [mah-nyah-nah]
این هفته esta semana [ehs-tah seh-mah-nah]