قسمت های مختلف یک جمله در زبان انگلیسی چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب بیان می کند که قسمت های مختلف یک جمله در زبان انگلیسی چیست؟  با ما همراه باشید تا بتوانید به راحتی جملات زبان را تجزیه کنید.

قسمت های مختلف یک جمله در زبان انگلیسی چیست؟
قسمت های مختلف یک جمله در زبان انگلیسی چیست؟

اما قسمت های مختلف یک جمله در زبان انگلیسی چیست؟

پنج قسمت اصلی یک جمله در ادامه آورده شده است:

 • نهاد
 • در مجموع، نهاد به قسمتی از جمله رجوع می کند که بیان دارد جمله چه کسی یا چه چیزی را خطاب می کند. نهاد یک اسم، ضمیر یا عبارت اسمی است.
 • برای مثال، “Kelly walked down the street.” نهاد جمله Kelly است، چون او انجام دهنده و فاعل جمله است.
 • گزاره
 • بیایید به مثال خود برگردیم “Kelly walked down the street.” در این جمله، “walked” گزاره است چون فعلی است که به ما می گوید Kelly در حال انجام چه کاری است. یک جمله می تواند فقط یک نهاد و یک گزاره داشته باشد. شما می توانید فقط بگویید “Kelly walked” و آن گاه یک جمله ی کامل دارید.
 • بند
 • یک بند معمولاً به نوعی اطلاعات اضافه در جمله است. ما می توانیم بگوییم “They like ice cream.” با این حال، ما همچنین می توانیم بگوییم “They like ice cream on hot days.” که “They like ice cream.” می تواند به تنهایی معنا دهد، اما “on hot days” چیزی اضافه را به جمله می افزاید. بنابراین، “on hot days” یک بند است.

عبارت

یک عبارت به نوعی مشابه بند وابسته است. گروهی از لغات است که نمی تواند به تنهایی به عنوان یک جمله معنا دهد، اما می تواند استفاده شود تا چیزی را به جمله بیفزاید. انواع مختلفی عبارت وجود دارد:

 • عبارت اسمی نقش اسم را ایفا می کند. برای مثال، “the hungry cat” یک عبارت اسمی است.
 • عبارت صفت، اسم را توصیف می کند. “The child playing hopscotch was happy.”
 • عبارت قیدی با یک حرف اضافه شروع می شود و نقش قید را ایفا می کند. “On a hot day” مثال عبارت قیدی است.
 • عبارت حرف اضافه از یک حرف اضافه، مفعول هایش، و تغییر دهنده ها تشکیل شده است. “The house on the corner was old.”

تغییر دهنده

همان طور که شما می توانید به قسمت بالا توجه کنید، روش های مختلف زیادی برای افزودن اطلاعات اضافی به جمله وجود دارد. تمام این مثال ها تحت عنوان طبقه بندی کلی تغییر دهنده ها شناخته می شوند.