آیا می دانید نام‌آوا در زبان انگلیسی چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به این سوال می پردازد که آیا می دانید نام‌آوا در زبان انگلیسی چیست؟ onomatopoeia در زبان انگلیسی به کلمات خاصی بیان می شود.

آیا می دانید نام‌آوا در زبان انگلیسی چیست؟
آیا می دانید نام‌آوا در زبان انگلیسی چیست؟

اما آیا می دانید نام‌آوا در زبان انگلیسی چیست؟

امروز می خواهیم به نام‌آوا بپردازیم. چه بگوییم؟

در حالی که احتمال دارد هجی و تلفظ این لغت جالب کاملا سخت باشد، یادگیری مثال های نام‌آوا به طور مسلم سخت نیستند.

اساسا، نام‌آوا به عنوان لغتی توصیف می شود که صدای چیزها را در طبیعت تقلید می کند. اثر صدای یک ‘چیزی’ را که توصیف شده است، خلق می کند. هنوز گیج هستید؟ نباشید!

بگذارید با بررسی چند مثال، کمی بیش تر به این مفهوم بپردازیم.

اول، اگر ما به جمله ی پایین توجه کنیم، بهتر می توانیم عملکرد را بفهمیم.

‘The dripping water from my roof ruined my wooden flooring.’

(drip صدای ریزش آب است)

‘The water which was falling from the roof ruined my flooring.’

همان طور که می بینید جمله ی اول هم صدایی را توصیف می کند که آب ‘ریزش’ می کند و هم عمل ریزش آن روی تخت. این جمله شامل نام‌آوا است.

جمله ی دوم واضح تر است و عمل را در حالتی‌ که کم تر شاعرانه است، ابراز می کند.

بیایید مثال های بیش تری را بررسی کنیم تا شما بتوانید آن ها را در خانه تمرین کنید!

‘The best part about playing drums is that you can bang on the very hard.’

(bang صدایی است که موقع ضربه زدن به چیزی می آید.)

‘I love the chirping of the birds in the morning.’

(chirping صدایی است که پرنده از خود در می آورد.)

‘Carol saw the flag flapping in the wind.’

(flap صدای چیزی است که از وزیدن باد به وجود می آید.)

‘The boy slurped down his drink before entering the class.’

(slurp صدایی است که وقتی مایعی را سریع بنوشی به وجود می آید.)

این جا رایج ترین صداهای حیواناتی را آوردیم که لغات نام‌آوا هستند.

  • Meow (گربه)
  • Moo (گاو)
  • Neigh (اسب)
  • Oink (خوک)
  • Baa (گوسفند)