هوش هیجانی در آموزش زبان

هوش هیجانی در آموزش زبان
Emotional Intelligence یا هوش هیجانی که برای مقیاسش از (EQ) Emotional Quotient استفاده می شود از مفاهیمی است که در روانشناسی پدید آمد و وارد حوزه زبانشناسی شد. Golman رواشناسی که در این حوزه بسیار معروف بود هوش هیجانی به زبان ساده را اینگونه تعریف می کرد:
ظرفیت شناخت احساسات خود و دیگران ، برای انگیزش خود و مدیریت احساسات و روابط خود

هوش هیجانی در آموزش زبان
هوش هیجانی در آموزش زبان

هوش هیجانی در آموزش زبان بسیار مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است و در بعد آموزشگاه های زبان ، توانایی ایجاد این فاکتورها توسط یک آموزشگاه زبان می تواند در بالا بردن سطح هوش هیجانی موثر باشد. دادن حس هویت ، امنیت و ارزشمندی در زبان آموزان از موارد بسیار مهم به حساب می آید.
شناخت احساسات خود Self-awareness ، انگیزش Motivation ، خود تنظیمیSelf-regulation ، همدلی یا توانایی درک احساسات دیگران Empathy، Adeptness یا حساسیت به احساست دیگران اصول هوش هیجانی را تشکیل می دهند.
یکی از مشکلات در راه به وجود آوردن هوش هیجانی در آموزش زبان ترغیب زبان آموزان برای بیان مستقیم و صریح احساساتشان در کلاس درس می باشد. هوش هیجانی در آموزش مهارت های زبان می تواند با این تکنیک ها افزایش یابد:
روش هایی در آموزش زبان که باعث می شود شخص به یادگیری فردی و خود آموزش میل پیدا کند
استفاده معلم های زبان از Ice Breaker یا فعالیت هایی که باعث می شود به اصطلاح یخ زبان آموزان باز شود.
ایده پردازی یا دادن ایده به زبان آموزان باری بحث کردن
افزایش کار های گروهی و افزایش فعالیت هایی که شخص تعلق خاطر بیشتری به کار گروهی و توجه به نیاز های هم گروهی های خود پیدا کند
بازخورد پیوسته و دادن FeedBack به زبان آموزان
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تنها آموزشگاه زبان در ایران آست که در تمامی کلاس های خود با مدرسینی تربیت شده به افزایش EQ یا هوش هیجانی در زبان آموزان اقدام می کند. برای شرکت در دوره های آموزش زبان ایران آکسفورد بر اساس EQ با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.