آرایه های ادبی زبان انگلیسی

آرایه های ادبی زبان انگلیسی
یک آرایه ادبی Figures of Speech نوعی صنعت ادبی است که در آن از کلمات یا عبارات برای زیبا تر کردن متون ادبی و همچنین دادن معنایی به جز معنای اولیه کلمه  استفاده میشود. اگرچه میتوان گفت که شاید صدها آرایه های ادبی زبان انگلیسی وجود دارد اما آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به مهمترین های آنها اشاره میکند. هرچند شاید همه آنها برای شما آشنا نباشند اما مطمئنا دانستن آرایه های ادبی زبان انگلیسی درک بهتری از ادبیات انگلیسی به شما میدهد.

آرایه های ادبی زبان انگلیسی
آرایه های ادبی زبان انگلیسی

جناس Alliteration
تکرار حروف ابتدایی کلمات را جناس میگویند. ما در ادبیات فارسی نمونه های زیادی  از این آرایه را داریم.
Euphemism
استفاده نویسنده از کلماتی دیگر برای جایگزین کردن آن با کلماتی که ممکن است حس نوعی از توهین را بدهد.
کنایه Irony
استفاده از کلماتی دیگر برای انتقال مفهومی متفاوت به خواننده را کنایه  می گویند. این آرایه ادبی زبان انگلیسی از پرکاربردترین آرایه های موجود می باشد.
استعاره Metaphor
تشبیه دو چیز که در داشتن یک خصوصیت مشترک هستند. مثلا جمله :علی شیر است را نظر بگیرید که در آن شیر استعاره از شجاعت است.
Onomatopoeia
استفاده از کلماتی که صدای خاصی از اشیا یا اعمال راتداعی می کنند.مثلا صدای خش خش برگ ها و یا شر شر آب. این آرایه ادبی زبان انگلیسی بیشتر برای دادن حس طبیعت در ادبیات استفاده میشود.
paradox تضاد
آوردن دو جمله یا کلمه کاملا متفاوت با یکدیگر
تشخیص Personification
جان بخشی به اشیا را در ادبیات تشخیص می گویند. مثلا جمله عقربه های ساعت به دنبال هم میدویدند. از آرایه تشخیص استفاده کرده است.
تشبیه Simile
نوعی مقایسه دو چیز با یکدیگر به صورت کاملا مستقیم را که در آن شباهت دو چیز مد نظر باشد. کلمه مثل در فارسی  یا Like انگلیسی در آن وجوددارد.
Exaggeration اغراق
از این آرایه ادبی زبان انگلیسی برای بیش از حد نشان دادن اثر واژه یا عبارتی استفاده میشود.
امیدواریم در این مطلب کوتاه توانسته باشیم مهم ترین آرایه های ادبی زبان انگلیسی را به شما معرفی کرده باشیم. برای شرکت در دوره های انگلیسی تخصصی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.