اصطلاحات زبان انگلیسی

 

گرامر زبان انگلیسی فرم زبان را تشکیل می دهند و واژگان و اصطلاحات زبان انگلیسی Phrases English مضمون زبان را تشکیل می دهد. اگر شما فرم زبان را ندانید مطمئننا مضمون زبان را هم از دست خواهید داد. اگر مضمون را از دست دهید دیگر هیچ چیز حتی گرامر هم به شما کمکی نخواهد کرد.

بهترین راه برای یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی یادگیری اصزلاحات پر کاربرد زبان انگلیسی است. برای یادگیری بهتر اصطلاحات زبان انگلیسی می توانید اصطلاحات را به دو دسته تقسیم کرد:

  • اصطلاحات زبان انگلیسی با استفاده عمومی
  • اصطلاحاتی که کاربردش در موارد خاص است

به یاد داشته باشید که  اگر می خواهید اصطلاحی را یاد بگیرید سعی کنید آن را از منبعی خوب و قابل اطمینان پیدا کنید. به طور کلی لیست اصطلاحات زبان انگلیسی شما باید تمام موارد زیر را پوشش دهد:

  • اصطلاحات مکالمه زبان انگلیسی که کاربرد روزمره دارد به عنوان مثال : اصطلاحاتی که در موقیعت های عمومی کاربرد را دارند.
  • اطصلاحات زبان انگلیسی استاندارد که در برای همه مخاطبین قابل کاربرد هستند.
  • اصطلاحات موضوعی زبان انگلیسی که در موقعیت های خاص کاربرد دارند.

مهم است که بانک اصطلاحات زبان انگلیسی خود را با مثال همراه کنید تا بتوانید. برخی از زبان آموزان اصطلاحات خود را به این صورت طبقه بندی می کنند: اصطلاحات مربوط به سلام و  احوالپرسی ، اصطلاحاتی برای معرفی کردن و…

همیشه میزان تکرار و کاربرد اصطلاحات زبان انگلیسی خود را با علامت ها خاصی مشخص نمایید. به عنوان مثال بنویسید اصطلاحات پر کاربرد زبان انگلیسی ، اصطلاحات با کاربرد خوب ، متوسط وا … برخی از زبان آموزان اصطلاحات خود را نسبت به میزان رسمی بودن و غیر رسمی بودن Formal or Informal بودن آنها تقسیم بندی می کنند.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در سایت خود لیستی از این اصطلاحات را قرار داده است تا زبان آموزان بتوانند از آنها به راحتی استفاده کنند.