ضرب المثل انگلیسی

ضرب المثل انگلیسی

هر کشوری در فرهنگ خود جملات هوشمندانه ای را دارد که پیرامون این است که چطور زندگی کنیم. این جکلات غالبا هوشمندانه را ضرب المثل می گوییم. در این بخش آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برخی از مهم ترین ضرب المثل انگلیسی را با ترجمه فارسی بیان می کند تا بتوانید از آن نهایت استفاده را در یادگیری انگلیسی ببرید.

Two wrongs don’t make a right.

خون را با خون نمی شویند.

When in Rome do as Romanse.

گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.

better late than never.

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.

Birds of a feather folck together.

کبوتر با کبوتر باز با باز

 

Keep your friends close and your enemies closer

دشمنانت را ازدوستانت نزدیک تر نگه دار تا از آنها ضربه نخوری

There’s no place like home.

هیچ جا خونه نمی شود.

The early bird catches the worm.

سحر خیز باش تا کامروا باشی.

تا اینجا برخی از پر کاربرد ترین ضرب المثل انگلیسی را بیان کردیم که معادل های فارسی نیز داشته اند. اگر بخواهید بیشتر از این در این جریان باشید می توانید به ادامه این لیست ضرب المثل های انگلیسی توجه کنید.

Never look a gift horse inthe mouth.

دندان اسب پیش کشی را نمیشمرند.

Cleanliness is next to godliness.

نظافت نصف ایمان است.

Action speaks loder than words.

عمل کردن از حرف زدن موثر تر است.

If it ain’t broke don’t fix it.

سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند.

Easy Come Easy go.

باد آورده را باد می برد.

Necessity is the mother of invention.

احتیاج مادر اختراع است.

اگر دوست دارید بیشتر از این با ضرب المثل انگلیسی آشنا شوید می توانید از کتاب ۱۰۱ american proverbs مراجعه کنید با تصاویر زیبا بتوانید آنها را راحت تر به ذهن بسپارید و در موقعیت مناسب از آنها استفاده کنید  و زیباتر صحبت کنید.