عبارات ضروری زبان فرانسه

آموزشگاه ز بان ایران آکسفورد برای دوستداران زبان فرانسه که می خواهند حداقل بعرات پایه را به زبان فرانسه بلد باشند متن زیر را خواهد آورد. پس حتما با ما همراه باشید. فرانسوی یک زبان عاشقانه است که توسط تقریباً ۱۷۵ میلیون نفر در سراسر جهان صحبت می شود. امروزه، در کشورهای سراسر جهان استفاده می شود که شامل فرانسه، بلژیک، کانادا، سوئیس، لوکزامبورگ، موناکو، الجزایر، کامرون، هایتی، لبنان، ماداگاسکار، مارتینیک، مراکش، نیجریه، سنگال، تونس، ویتنام است، و زبان رسمی ۲۹ کشور و همچنین موسسات بین المللی متنوعی مانند سازمان ملل است. این یکی از زیباترین و عاشقانه ترین زبان های جهان است و، به عنوان یک زبان خارجی، بعد از انگلیسی دومین زبان پر کاربرد برای آموزش در جهان است.

عبارات ضروری زبان فرانسه
عبارات ضروری زبان فرانسه

اما عبارات ضروری زبان فرانسه را با هم می بینیم:

۱- هر روز یک یا دو عبارت جدید بیاموزید و به عنوان قسمتی از صحبت روزانه ی خود از آن ها استفاده کنید. با یادگیری لغات و عبارات رایج تر و شناخته شده تر شروع کنید، که شامل موارد زیر است:

 • Bonjour – bon-jshor
  • سلام، روز خوش
 • Bonsoir – bon-swarh
  • عصر بخیر
 • Bonne nuit – bon-nwee
  • شب بخیر
 • Au revoir – ohr-vwah
  • خداحافظ
 • Salut – sa-loo
  • سلام/خداحافظ (غیر رسمی)
 • S’il vous plaît – see voo play
  • لطفاً (غیر رسمی)
 • S’il te plaît – see te play
  • لطفاً (غیر رسمی)
 • Merci (beaucoup) – mair-see (boh-koo)
  • (خیلی) ممنون
 • Je vous en prie – zhuh voo zawn pree
  • خواهش می کنم (رسمی)
 • De rien – duh ree-ahn
  • خواهش می کنم (غیر رسمی)

۲- بعد از این که به فرانسوی سلام و احوالپرسی کردید ادامه ی صحبت را بیاموزید. تعدادی سوالات مفید در این جا شامل شده اند. توجه کنید که عبارات غیر رسمی آن هایی هستند که شما موقع صحبت با دوستان، خانواده و بچه ها استفاده می کنید، در حالی که عبارات رسمی موقع صحبت با هر کسی که مسن تر از شما است یا هر کسی که نمی شناسید، استفاده می شود، مانند غریبه ها، معلمان، والدین دوستانتان و هر شخص دیگری که شما می خواهید خیلی مودبانه و با احترام با آن ها صحبت کنید.

 • Comment allez-vous? – koh-mawn tahl-ay voo
  • حالتان چه طور است؟ (رسمی)
 • Ça va? – sah vah
  • حالت چه طور است؟ (غیر رسمی)
 • (Très) bien – (treh) bee-ahn
  • (خیلی) خوبم.
 • (Pas) mal – (pah) mahl
  • بد نیستم.
 • Malade – mah-lahd
  • مریض شدم.
 • Quel age as-tu ?
  • چند ساله هستی؟
 • J’ai (how old you are) ans
  • من (سن خود) ساله هستم.
 • Comment vous appelez-vous ? – koh-mawn voo zah-play voo
  • اسم شما چیست؟ (رسمی)
 • Tu t’appelles comment ? – tew tah-pell koh-mawn
  • اسمت چیست؟ (غیر رسمی)
 • Où habitez-vous ? – ooh ah-bee-tay voo
  • شما کجا زندگی می کنید؟ (رسمی)

۳- درباره ی خودتان به مردم بگویید! در این جا تعدادی روش برای جواب دادن به سوالاتی آورده شده است که الان یاد گرفتید چه طور بپرسید:

 • Je m’appelle ______ – zhuh mah-pell
  • اسم من ______ است.
 • J’habite à ______ – zhah-beet ah
  • من در ______زندگی می کنم.
 • Je suis de ______ – zhuh swee duh
  • من متولد ______هستم.
 • l’Angleterre – lawn-gluh-tair
  • انگلیس
 • le Canada – kah-nah-dah
  • کانادا
 • les États-Unis – ay-tah-zew-nee
  • آمریکا
 • l’Allemagne – lahl-mawn-yuh
  • آلمان
 • Je (ne) parle (pas) ______ – zhuh (nuh) parl (pah)
  • من به______صحبت نمی کنم.
 • français – frahn-say
  • فرانسوی
 • anglais – on-glay
  • انگلیسی

هر روز بیش تر تمرین کنید. در این جا مجموعه ای از سوالات و عبارات بیش تری آورده شده است که احتمالاً موقع سفر به یک کشور فرانسوی زبان کمک کننده خواهد بود.

 • Comment? – kohm-mawn
  • چی؟ ببخشید؟
 • Comprenez-vous ? – kohm-pren-ay-voo
  • آیا متوجه می شوید؟ (رسمی)
 • Tu comprends ? – tew kohm-prawn
  • آیا متوجه می شوی؟ (غیر رسمی)
 • Je (ne) comprends (pas) – zhuh (nuh) kohm-prawn (pah)
  • من متوجه نمی شوم.
 • Comment dit-on _____ en français ? – kohm-mawn dee-tohn _____ on frahn-say
  • ______ شما چه طور به فرانسوی می گویید
 • Je ne sais pas – zhuhn say pah
  • من نمی دانم.
 • Où sont _____ ? – ooh sohn
  • _____ کجا هستند؟
 • Voilà – vwah-lah
  • این جا است.
 • Où est _____ ? – ooh eh
  • _____  کجا است؟
 • Voici _____ – vwah-see
  • _____این جا است.
 • Qu’est-ce que c’est que ça ? – kess kuh seh kuh sah
  • آن چیست؟
 • Qu’est-ce qu’il y a ? – kess keel-ee-ah
  • موضوع چیست؟
 • Je suis malade. – zhuh swee mah-lahd
  • من مریض شدم.
 • Je suis fatigué(e) – zhuh swee fah-tee-gay
  • من خسته هستم (و ‘e’ اگر شما مونث هستید – اما آن را مشابه تلفظ کنید).
 • J’ai soif. – zhay swahf
  • من تشنه هستم.