همه چیز در مورد افعال در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به زبان آموزان کمک می کند تا همه چیز در مورد افعال در زبان انگلیسی را بهتر بشناسید. پس با ما همراه باشید تا بهتر این آزمون را بشناسید.

همه چیز در مورد افعال در زبان انگلیسی
همه چیز در مورد افعال در زبان انگلیسی

به همه چیز در مورد افعال در زبان انگلیسی توجه کنید:

برای هر فعل پنج فرم وجود دارد: ریشه، سوم شخص، مفرد، وجه وصفی معلوم، گذشته، و اسم مفعول.

فرم ریشه ی فعل

فرم ریشه ی فعل، حالت اصلی لغت است. ریشه ها صرف نشده اند و شامل پیشوند و پسوند نمی شوند.

فرم ریشه ی فعل مشابه فرم مصدر است که ‘to’ آن حذف شده باشد. به مثال های زیر رجوع کنید:

to see – see

to be – be

to wear – wear

to go – go

فرم ریشه ی فعل، موقع صرف شدن برای ساختن فرم های دیگر فعل استفاده می شود. این همیشه برای افعال با قاعده صدق می کند، اما با توجه به زمان فعل احتمال دارد که برای افعال بی قاعده این طور نباشد. مثال های زیر این مفهوم را نشان می دهند.

I am going to school.

(ریشه: go)

فرم سوم شخص مفرد فعل

صرف سوم شخص مفرد (he/she/it/one)، به آن فرم فعلی گفته می شود که به متفاوت بودن از صرف های دیگر متمایل است. این فرم فعل در افعال باقاعده به s (یا گاهی es) منتهی می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

He sees

She watches

It shrinks

فرم وجه وصفی معلوم فعل

فرم وجه وصفی معلوم فعل با اضافه کردن -ing به ریشه ی فعل ساخته می شود. از آن در زمان های گذشته ی استمراری، حال استمراری، و آینده ی استمراری فعل استفاده می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

We’re coming to the party tonight.

(Come – coming)

They have been drawing for hours.

(Draw – drawing)

 

فرم های گذشته و اسم مفعول فعل

فرم های گذشته و اسم مفعول فعل برای افعال باقاعده، ریشه ی لغت + ed است. فقط با زمان های گذشته استفاده می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

We shopped for hours on Saturday afternoon.

(Shop – shopped)

The books were stacked on the shelf.

(Stack – stacked)

مشخص کردن اسم مفعول برای بعضی از افعال بی قاعده می تواند سخت باشد. اگر شما اصلا از اسم مفعول ها مطمئن نیستید بهترین کار این است که آن ها را دیکشنری پیدا کنید.