اصطلاحاتی برای صحبت کردن زبان فرانسه مثل یک فرانسوی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز می خواهد برایتان اصطلاحاتی برای صحبت کردن زبان فرانسه مثل یک فرانسوی را بیاورد تا بیشتر شبیه یک فرد Native فرانسوی بتوانید زبان فرانسه را بیاموزید. پس با ما همراه باشید.

french phrases to sound like french native
french phrases to sound like french native

به اصطلاحاتی برای صحبت کردن زبان فرانسه مثل یک فرانسوی توجه کنید:

اصطلاح فرانسه مورد علاقه ی خود را انتخاب کنید

Avoir du pain sur la planche

ترجمه ی تحت الفظی: روی میز نان داشتن

معنا: وقتی شما “روی میز نان دارید”، یعنی کارهای زیادی برای انجام دادن دارید.

معادل انگلیسی: to have a lot on your plate – پر مشغله بودن

J’ai du pain sur la planche cette semaine, et si on se voyait la semaine prochaine plutôt ?

من این هفته سرم خیلی شلوغ است. به جای آن هفته ی بعد همدیگر را ملاقات کنیم خوبه؟

برای دیدن آخرین متد یادگیری زبان فرانسه کلیک کنید

Être canon

ترجمه ی تحت الفظی: اصل بودن

معنا: روشی غیر مستقیم برای گفتن این است که یک شخص زیبا (یا جذاب) است یا یک شیء باحال است.

معادل انگلیسی: to be hot, to fit the standard of beauty – جذاب بودن، استاندارد زیبایی را داشتن

Wow, cette fille est trop canon.

اوه، این دختر خیلی جذاب است.

لیستی از بهترین جملات پایه زبان فرانسه کلیک کنید

Tout craché

ترجمه ی تحت الفظی: تماماً کپی

معنا: این اصطلاح یعنی دو شیء یا شخص شبیه هستند.

معادل انگلیسی: spitting image – مشابه بودن

Votre fils, c’est vous tout craché !

پسرت کپیِ خودته!

Avoir la flemme

ترجمه ی تحت الفظی: تنبلی داشتن

معنا: “Avoir la flemme” یعنی “تنبل بودن”

معادل انگلیسی: to be lazy – تنبل بودن

Je n’y suis pas allé, j’avais la flemme.

من نرفتم آن جا، تنبلی ام اومد.

Je devrais réviser pour mes examens, mais j’ai la flemme

من باید برای امتحاناتم درس بخوانم، اما حوصله اش را ندارم.

Faire le pont

ترجمه ی تحت الفظی: ساختن پل.

معنا: اگر شما پنج شنبه سرکار نروید، احتمالاً جمعه هم نمی روید و از ۴ روز تعطیلی لذت می برید. این معنای “faire le pont” است.

معادل انگلیسی: to take a long weekend.- تعطیلات طولانی داشتن.

Tu fais le pont ce weekend ?

Oui, je pars à Bordeaux pour le weekend.

این هفته به یک تعطیلات چند روزه می ری؟

بله، این هفته به Bordeaux می روم.

توجه: “Le weekend” یکی از بسیار لغات انگلیسی است که در زبان فرانسه استفاده می شود.

Boire un coup

ترجمه ی تحت الفظی: نوشیدن یک ضربه.

معنا: boire un coup اصطلاحی است که شما وقتی از آن استفاده می کنید که از دوستتان می خواهید با شما چیزی بنوشد.

شما همچنین به طور مرتب “boire un verre” را می شنوید (معنای تحت الفظی: نوشیدن یک لیوان).

هر دو اصطلاح معادل همدیگر هستند.

معادل انگلیسی: to have a drink – نوشیدن.

Allez viens, on va boire un coup pour fêter ça

بیا نوشیدنی بخریم و جشن بگیریم.

On fait quoi ce soir ? On peut aller boire un coup si tu veux.

امشب چی کار کنیم؟ اگر بخواهی می توانیم برای خرید نوشیدنی برویم.

Un froid de canard

ترجمه ی تحت الفظی: سرمای اردک.

معنا: در زمستان، وقتی هوا خیلی سرد است، اردک ها از دریاچه ها می روند و بنابراین در معرض دید شکارچیان قرار می گیرند. پس “un froid de canard” هوای خیلی سرد است.

معادل انگلیسی: to be bitterly cold, to be icy cold – به شدت سرد بودن/هوای بسیار سرد.

Il fait un froid de canard ici en hiver.

زمستان در این جا خیلی سرد است.

Une bouchée de pain

ترجمه ی تحت الفظی: یک مشت نان.

معنا: یک مشت نان در فرانسه قیمت زیادی ندارد. پس وقتی شما چیزی را با a mouthful of bread (یک مشت نان) مقایسه می کنید، یعنی قیمتش زیاد نیست.

معادل انگلیسی: for next to nothing.- تقریباً هیچی/خیلی ارزان.

Il t’a coûté cher ce DVD ? Oh non, je l’ai acheté pour une bouchée de pain.

قیمت این دی وی دی خیای زیاد بود؟ اوه نه، تقریباً هیچی واسش پول ندادم/پول زیادی واسش ندادم.

Rouler sur l’or

ترجمه ی تحت الفظی: در طلا غلط زدن.

معنا: وقتی شما پول خیلی زیادی دارید و واقعاً نمی دانید با آن همه پول چه کار کنید “در طلا غلط می زنید”.

معادل انگلیسی: to be rolling in money, to be rich.- در پول غلط زدن/پولدار بودن.

Elle roule sur l’or depuis qu’elle a gagné au loto.

او از موقعی که در بخت آزمایی برنده شد پولدار شده است.

Aller droit au but

ترجمه ی تحت الفظی: مستقیم به هدف زدن

معنا: وقتی شما مستقیم به هدف می زنید یعنی هیچ وقتی را هدر نمی دهید و مستقیم سر اصل مطلب می روید.

معادل انگلیسی: to go straight to the point. – مستقیم سر اصل مطلب رفتن.

J’aime les gens qui vont droit au but et ne tournent pas autour du pot.

من اشخاصی را دوست دارم که مستقیم سر اصل مطلب می روند و حاشیه نمی روند.

Ramener sa fraise

ترجمه ی تحت الفظی: برگرداندن توت فرنگی شخص

معنا: وقتی شما “bring back your strawberry” – “توت فرنگی خود را برگردانید”، یعنی بدون این که از شما خواسته شده باشد در مکالمه شرکت می کنید. شما همچنین می توانید از این اصطلاح برای درخواست از آمدن یک شخص استفاده کنید.

معادل انگلیسی: to put one’s two cents in

Ramène ta fraise, on est en retard !

بیا این جا، دیرمان شده است!

Il ramène toujours sa fraise, c”est énervant

او همیشه بدون این که ازش خواسته شده باشه میاد پیش ما، این آزار دهنده است.

Avoir d’autres chats à fouetter

ترجمه ی تحت الفظی: داشتنِ گربه های دیگر برای زدن.

معنا: شما می توانید بگویید که گربه های دیگری برای زدن دارید you have other cats to whip تا توضیح دهید در مقایسه با آن چه که از شما خواسته شده کار بهتری برای انجام دادن دارید.

معادل انگلیسی: to have better things to do – کارهای بهتری برای انجام دادن داشتن.

Le président a d’autres chats à fouetter et n’a pas le temps de s’occuper de vos problèmes.

رئیس جمهور کارهای دیگری برای انجام دادن دارد نه این که به مسائل تو رسیدگی کند.

En prendre de la graine

ترجمه ی تحت الفظی: دانه را از آن درآوردن.

معنا: دانه ها چیزی هستند که به گیاهان اجازه ی رشد می دهند، پس وقتی شما دانه ای را از شخصی می گیرید، دستور العمل موفقیت آن ها را می دزدید و از آن ها پیروی می کنید.

معادل انگلیسی: to follow an example – از شخصی پیروی کردن/دنباله روی شخصی بودن.

Ton frère a de bons résultats à l’école, j’espère que tu vas en prendre de la graine

برادر شما نتایج خوبی در مدرسه داشته است، من امیدوارم از او یاد بگیری.

Faire un tabac

ترجمه ی تحت الفظی: درست کردن تنباکو.

معنا: وقتی چیزی “تنباکو درست می کند” [“makes a tobacco”]، یعنی خیلی موفق است.

معادل انگلیسی: to be a hit. – موفق بودن.

Ce livre a fait un tabac.

این کتاب موفقیت آمیز بود.

Ça marche

ترجمه ی تحت الفظی: کار میکنه

معنا: این یک اصطلاح غیر رسمی است که فرانسوی ها همیشه استفاده می کنند تا موافقت خود را اعلام کنند. توجه کنید که “ça marche” هم می تواند در معنای تحت الفظی اش استفاده شود و به این معنا باشد که چیزی کارساز است/جواب می دهد.

معادل انگلیسی: Alright, ok, – بسیار خب، باشه.

On se voit à ۱۰ heures devant la sortie 2 du métro Etoile demain ? ça marche !

فردا ساعت ۱۰ صبح جلوی درب خروجی ۲ ایستگاه متروی Etoile قرار بگذاریم؟ بسیار خب!

Ça marche pour mardi

سه شنبه برای من/ما مناسب است.