آموزش گرامر زبان فرانسه جملات

آموزش گرامر زبان فرانسه

آموزش گرامر مقدماتی زبان فرانسه

جملات زبان فرانسه

جمله ترکیبی از چند کلمه می باشد که حداقل یک فاعل و یک فعل را دارد.

در زبان فرانسه همانند زبان های دیگر جمله چندین نوع دارد. در این مقاله به انواع جملات در زبان فرانسه پی می برید.

  • جملات خبری Phrase assertive or Phrase declarative

این جملات معمول ترین نوع جملات در زبان فرانسه هستند. در این جملات مفهومی بیان می شود.

 I am tired – Je suis fatigué
I will help you – Je vous aidera

دو نوع جمله خبری وجود دارد . جملات مثبت و جملات منفی که در زیر مثال هایی برای شما آورده می شود:

I’m not going – Je n’y vais pas
I’m not tired – Je ne suis pas fatigué
I don’t want to help you – Je ne veux pas vous aider
He won’t be there – Il ne sera pas là

  • جملات تعجبی ( احساسی ) Phrase exclamative

در این جملات احساس و یا واکنشی احساسی همانند سورپرایز شدن و یا تعجب کردن ابراز می شود. این جملات دقیقا همانند جملات خبری هستند با این تفاوت که علامت تعجب دارند. به همین دلیل برخی آنها را زیر مجموعه جملات خبری می دانند.

  I hope so! – J’espère que oui !
He’s very handsome! – Il est très beau 

  • جملات سوالی Phrase interrogative

این جملات در بیان سوالات و پرسش ها معمول است.

Do you have my book? – As-tu mon livre ?
Are they ready? – Sont-ils prêts ?
Where is he? – Où est-il ?

  • جملات امری Phrase imperative

جملات امری جملاتی هستند که در انها دستوری داده می شود و فاعل آشکار در این جملات وجود ندارد اما فاعل در فعل وجود دارد.

 Be good – Sois sage
Do the dishes – Faites la vaisselle

آموزشگاه زبان فرانسه ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان فرانسه در ایران . برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.