مذکر و مونث در زبان اسپانیایی

مذکر و مونث در زبان اسپانیایی
هم چیز در زبان اسپانیایی یا مرد است یا زن !!! همانند بچگی های خودمان که همه چیز را یا آقا می دیدیم یا خانم. اگر کمی با زبان اسپانیایی آشنا شده باشید می دانید که شناخت مذکر و مونث در زبان اسپانیایی از اهمیت بالایی برخوردار است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد چند راه ساده را به شما نشان می دهد تا بتوانید به راحتی مذکر و مونث در زبان اسپانیایی را تشخیص دهید.

مذکر و مونث در زبان اسپانیایی
مذکر و مونث در زبان اسپانیایی

قانون اول
وقتی در مورد موجودات زنده صحبت می کنید هر اسمی که به –o ختم شود مذکر است. مثال:
El gato گربه نر
El perro سگ نر
El chico پسر
قانون دوم
وقتی در مورد موجودات زنده صحبت می کنیم هر اسمی که –a ختم شود مونث است. مثال:
La gata گربه ماده
Perra سگ ماده
Chicas دختران
نکته: توجه داشته باشید که این ذهنیت را پیدا نکنید که هر چه مربوط مردان است مذکر و در غیر اینصورت مونث است.
قانون سوم
هر وقت شما گروهی را داشتید ( این گروه می تواند شامل هر چیزی باش ) که ترکیبی از افراد مذکر و مونث بود و با چیز های مذکر و مونث را در بر می گرفت کل آن گروه را باید مذکر به حساب آورید. مثال:
۱ gato + 5 gatas = 6 gatos
قانون چهارم
چهارمین قانون در مذکر و مونث اسپانیایی به مشاغل بر می گردد. برخی از شغل ها هم برای مذکر و هم برای مونث یک کلمه را دارند اما حرف اضافه آنها تغییر می کند. مثال:
El piloto خلبان مرد
La piloto خلبان زن
قانون پنجم
اسم هایی که به –dad, -tude, -sion, cion, umbre ختم می شوند حتما مونث به حساب می آیند. مثال:
La habitacion
La facilidad
قانون ششم
اسم هایی که به –ma ختم می شوند مذکر هستند. مثال:
El problema
این قوانین کلی تا حدودی کار شما را در تشخیص مونث و مذکر در زبان اسپانیایی راحت می کنند . اما باید تمرین بیشتری کنید تا با گذشت زمان بر کلمات بیشتری تسلط پیدا کنید.