اسم مصدر Gerund در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به یک بخش از گرامر زبان انگلیسی یعنی Gerund اشاره می کند. با ما همراه باشید تا بیشتر با این بخش آشنا شوید. پس بیایید ببنیم اسم مصدر Gerund در زبان انگلیسی چه کاربرد هایی دارد.

اسم مصدر Gerund در زبان انگلیس را بهتر بشناسیم:

اسم مصدر چیست؟

اسم مصدر آن فرم از فعل است که به ‘-ing’ منتهی می شود و اثر فعل و اسم را دارد.

این جمله را در نظر بگیرید:

Writing is his favourite pastime.

لغت ‘writing’ با افزودن ‘-ing’ به فعل ‘write’ شکل می گیرد. در این جمله ‘Writing’ به عنوان فاعل استفاده شده است و در نتیجه نقش یک اسم را دارد.

‘Writing’ به عنوان یک فعل-اسم استفاده شده است و اسم مصدر نامیده می شود.

اسم مصدر و عبارات اسم مصدری را می توان به عنوان موارد زیر به کار برد:

 1. فاعل

در این مورد اسم مصدر نقش یک اسم را دارد. در جمله نقش فاعل را دارد.

تعدادی مثال:

 1. Eating sugar is detrimental to your health.
 2. Running is my favourite hobby.
 3. Shopping is an activity that helps her to relax.

در جمله ی بالا “Eating sugar” مثالی از یک عبارت اسم مصدری است که به عنوان فاعل به کار رفته است. “Running” & “Shopping” نمونه هایی از اسم مصدر هستند که به عنوان فاعل استفاده شده اند.

 • مفعول مستقیم

اسم مصدر و عبارات اسم مصدری می توانند گاهی به عنوان مفعول مستقیم هم در جملات استفاده شوند.

اجازه دهید تا به تعدادی مثال بپردازیم:

 1. I love fishing with my buddies.
 2. Paul dislikes lying.
 3. John likes reading newspapers.

“Fishing with my buddies” یک عبارت اسم مصدری است که به عنوان مفعول مستقیم استفاده شده است و کار فعل متعدیِ “love” را دریافت می کند.

“Lying” یک اسم مصدر است که به عنوان مفعول مستقیم استفاده شده است و کار فعل متعدیِ “dislikes” را دریافت می کند.

“Reading newspapers” یک عبارت اسم مصدری است که نقش مفعول مستقیم را دارد و کار فعل متعدیِ “likes” را دریافت می کند.

 • متمم فاعلی

اسم مصدر/عبارت اسم مصدری هم به عنوان متمم فاعلی استفاده می شوند.

متمم فاعلی چیست؟

لغتی است که بعد از یک فعل ربطی در جمله می آید.

در اینجا تعدادی مثال آورده شده است:

 1. John’s idea of an ideal vacation is trekking in Ladakh.
 2. Cynthia’s favourite hobby is gardening.

در مثال های بالا “trekking in Ladakh” یک عبارت اسم مصدری است که بعد از فعل ربطیِ “is” آمده است.

“Gardening” یک اسم مصدر است که بعد از فعل ربطیِ “is” آمده است.