چطور از سطح مبتدی به سطح پیشرفته زبان چینی برسید؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد آموزش دهنده زبان چینی در ایران می باشد. اگر شما هم از خود می پرسید که چطور از سطح مبتدی به سطح پیشرفته زبان چینی برسید؟ با ما همراه باشید تا روش های جالبی را ببینید.

چطور از سطح مبتدی به سطح پیشرفته زبان چینی برسید؟
چطور از سطح مبتدی به سطح پیشرفته زبان چینی برسید؟

اما چطور از سطح مبتدی به سطح پیشرفته زبان چینی برسید؟

  • وقت بگذارید

هیچ جایگزینی برای سخت کوشی وجود ندارد. شما باید یادگیری چینی را هر روز تمرین کنید. کلید اصلی در این جا مداومت است. شما نمی توانید با فقط هفته ای یک دفعه یا دو دفعه تمرین چینی در این زبان سلیس شوید، حداقل نه تا زمانی که موهایتان سفید شود و دندان هایتان شروع به افتادن کنند. اگر شما می خواهید زبان چینی را بیاموزید، باید هر روز یا تقریباً هر روز را به مدت چند سال تمرین کنید.

  • تمرین با کیفیت اهمیت دارد

همیشه کیفیت بر کمیت مقدم است. البته، شما باید وقت بگذارید، اما آن چه که در آخر پیشرفت شما را مشخص می کند چگونگی استفاده از زمان تمرینیِ خود است. یک برنامه ی یادگیری واضح و ساده ایجاد کرده و آن را دنبال کنید. وسط راه از یک موضوع به موضوع دیگری نپرید، چون شما به این طریق هیچ کدام را به طور کامل یاد نخواهید گرفت.

  • از یک دیکشنری الکترونیک استفاده کنید

یک دیکشنری الکترونیک را به همراه خود داشته باشید چون این در فهم تابلوهای راهنمای چینی، فهرست های غذا، و چیزهای دیگر به شما کمک خواهد کرد. شما به این روش قادر خواهید بود تا لغات بیش تری را بیاموزید و لغاتی را که زودتر فرا گرفته بودید اما یادتان رفته بود دوباره یاد بگیرید.

  • لیسنینگ چینی را تمرین کنید

چینی یک زبان آوایی است و به این دلیل است که اول یادگیری شناسایی آواهای مختلف و سپس صحبت کردنِ آن ها اهمیت دارد. شما تا جایی که امکان دارد باید گوش کردن به صوت چینی را تمرین کنید، ترجیحاً مردم واقعی باشد، چون روشی که مردم واقعی در خیابان به زبان چینی صحبت می کنند متفاوت از صدای گوینده های در منابع مطالعه است.

  • تا جایی که امکان دارد به زبان چینی صحبت کنید

این که موقع صحبت به زبان چینی کمی احساس خجالت کنید، طبیعی است، به خصوص در مقابل افراد بومی. بسیار خب، تا جایی که امکان دارد سریع بر خجالت خود غلبه کنید، چون صحبت کردن به زبان چینی تا جایی که می شود، حتی وقتی لغاتِ چینی تان محدود است، توانایی شناسایی و صحبت به آواهای مختلف اشکال دارد، و تلفظتان جالب نیست، بهترین روش برای سلیس شدن در زبان است.