خوش آمدید به اسپانیایی

آموزش انواع روش های گفتن خوش آمدید به زبان اسپانیای

آموزشگاه زبان ایران اکسفورد به عنوان معتبرترین مرکز آموزش زبان اسپانیایی در ایران انواع مختلفی از کلاس های زبان اسپانیایی را به زبان اموزان ارائه می دهد. اما در این مطلب می خواهیم به یک عبارت پرکاربرد در زبان اسپانیایی اشاره کنیم. خوش آمدید به اسپانیایی یکی از مواردی است که اگر بتوانید در موقعیت مناسب آن را به کار ببرید می توانید بهترین مکالمه ها را با آن برقرار کنید.

به شما پیشنهاد می دهیم مطلب آشنایی با کتاب های آموزش زبان اسپانیایی را بخوانید

چهار روش مختلف برای گفتن “خوش آمدید” به اسپانیایی وجود دارد، بسته به اینکه از این لغت در جمله به عنوان سلام و احوالپرسی، اسم، فعل متعدی، یا صفت استفاده کنید.

خوش آمدید به اسپانیایی
خوش آمدید به اسپانیایی

روش ۱، استفاده از “خوش آمدید” به عنوان سلام و احوالپرسی

  • مطمئن شوید که شما از لغت “خوش آمدید” به عنوان سلام و احوالپرسی استفاده می کنید. برای مثال، شما احتمالاً وقتی کسی به خانه تان می آید می گویید “خوش آمدید!”
  • وقتی از “خوش آمدید” به عنوان سلام و احوالپرسی استفاده می کنید بگویید “Bienvenido”. تلفظ “Bienvenido” می شود “bee-en-veh-nee-doh.”.
  • موقع سلام و احوالپرسی با یک خانم، بگویید “bienvenida,”، که ترجمه ی مونثِ “خوش آمدید” است. تلفظ “bienvenida,” می شود “bee-en-veh-nee-dah.”.

روش ۲، استفاده از “خوش آمدید” به عنوان اسم

  • مطمئن شوید که از لغت “خوش آمدید” به عنوان یک اسم در جمله استفاده می کنید. یک مثال از کاربرد “خوش آمدید” به عنوان اسم می شود، “The woman is offering a warm welcome to her long-lost brother.”.
  • موقع استفاده از “خوش آمدید” به عنوان اسم بگویید “bienvenida”. “Bienvenida ترجمه ی تحت الفظیِ “خوش آمدید” به اسپانیایی است. تلفظ “Bienvenida” می شود “bee-en-veh-nee-dah.”.
  • به عنوان گزینه ای دیگر، شما می توانید بگویید “recibimiento” یا “acogida,”، که مترادف “خوش آمدید” به عنوان یک اسم در اسپانیایی هستند. تلفظ “Recibimiento” می شود “reh-see-bee-mee-en-toh,”، و تلفظ “acogida” می شود “ah-koh-hee-dah.”.

روش ۳، استفاده از “خوش آمدید” به عنوان فعل متعدی

  • مطمئن شوید که از لغت “خوش آمدید” به عنوان یک فعل متعدی استفاده می کنید. یک مثال از کاربرد “خوش آمدید” به عنوان فعلی متعدی می شود، “The man is happy to welcome you to his home.”.
  • بگویید “dar la bienvenida a,”، که یعنی “خوش آمد گفتن”. تلفظ این عبارت می شود “dahr lah bee-en-veh-nee-dah ah.”.

روش ۴، استفاده از ” Welcome” به عنوان صفت

مطمئن شوید که از لغت “خوش آمدید” به عنوان یک صفت در جمله استفاده می کنید. یک مثال از کاربرد “خوش آمدید” به عنوان صفت می شود، “The new flowers will offer a welcome change to my yard.”.

بگویید “bienvenido,”، که موقع استفاده از این لغت به عنوان صفت یعنی “خوش آمدید”. تلفظ “Bienvenido” می شود “bee-en-veh-nee-doh.”.