استفاده از انواع جمله در مقالات تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نحوه استفاده از انواع جمله در مقالات تافل اشاره می کند. پس در ادامه این مقاله توجه کنید.

استفاده از انواع جمله در مقالات تافل
استفاده از انواع جمله در مقالات تافل

نحوه استفاده از انواع جمله در مقالات تافل

اگر نوع واژگان،عبارات و گرامری که بلد هستید محدود می باشند، پس معنی نوشته ی شما هم محدود خواهد بود. بیان انواع مشخصی از ایده ها، آنهایی که خارج از” منطقه آسایش” لغت/گرامر شما هستند، خیلی دشوارتر خواهد بود. چگونه می توانید چیزی را بیان کنید اگر به طور عینی نتوانید واژگانی را پیدا کنید؟

خبر خوب این است که می توانید یاد بگیرید چگونه واژگان، عبارات و ساختاری را پیدا کنید که لازم دارید تا نظرتان را ابراز کنید. یک ترفند این است که واقعا گرامر و واژه بخوانید. ولی شما نمی خواهید فقط  لیست واژگان و قواعد دستور زبان را حفظ کنید. شما همچنین نیاز دارید مفهوم گرامر و واژه را بسط دهید. مهم است که در ذهن تان بین گرامر، واژه و بیان معنی ارتباط برقرار کنید.

این دلیل اصلی است که فعل در زمان های مختلف، افعال شرطی مختلف ،کلمات مختلف بامعانی مختلف و غیره وجود دارند. از تنوع موجود در زبان انگلیسی برای ابراز ایده های خاص شفاف در انشاء استفاده کنید. هر چقدر در استفاده از تنوع زبانی در جملات تان ماهر باشید، خوانندگان همیشه شما را خواهند فهمید( درک خواهند کرد)، مهم نیست سعی دارید چه بگویید.

اغلب دانش آموزانم را مجبور می کنم تمرین انشای خیلی ابتدایی را انجام دهند تا تنوع جمله ای خود را بهبود بخشند. در اینجا میبینیم چگونه کار میکند: برای تمرین تافل، از جمله ی کوتاهی استفاده کنید که پاسخ کوتاه و مختصری را به تکلیف نوشتاری مستقل اختیاری تافل دهد- لیست خوبی از مثال سوالات در اینترنت موجود است. به محض اینکه این جمله پاسخ را نوشتید، جمله را بازنویسی کنید و بسط دهید. به آن بیشتر و بیشتر اضافه کنید تا جمله بلند و بی نظیر خوبی داشته باشید.

این کار به شما کمک خواهد کرد تا جملات پیچیده تری را تمرین کنید. به این مثال توجه کنید:

Starter question: Some people move out of their parents’ home and live independently as soon as they finish high school. Others prefer to continue living with their parents, even as adults. Which living arrangement do you think is best, and why?

Starter sentence: I prefer living independently.

Expansion 1: I prefer to live independently, because I think it’s better than living with parents.

Expansion 2: As an adult, living independently is preferable to living with parents, as living with parents does not provide as much

 

توجه کنید که با هر توسعه‌ی جمله‌ی بالا، همچنین انتخابم در لغات را عوض کردم و گرامر را کمی تغییر دادم، کمی پیچیده‌تر کردم. دلیلش اینست که هدف از این تمرین، گفتن چیزها به روش‌های مختلف و تمرین ساختن جملات طولانی‌تر است.

ترفند در اینجا این است که چند روش دیگر برای گفتن همان چیز را تصور کنید، بنابراین می توانید به جملات متناوب متنوع تر فکر کنید. این کار را تکرار گفتار می نامند. تمرین تکرار گفتار به شما کمک می کند نویسنده بهتری شوید که می تواند جملات متنوع تری را بسازد. در حالیکه تکرار گفتار اغلب برای بازنویسی نظرات کس دیگری صورت می گیرد، تمرین تکرار گفتار با جملات اصلی خودتان نیز مفید است، مانند بالا.

این فعالیت واقعا فقط سه مرحله دارد: جمله ساده ای بنویسید، جمله ساده را به جمله ای متنوع تر بسط دهید و طبق نیاز بسط جمله را تکرار دهید. قطعا، اگر جمله را چندین مرتبه جمله را بسط دهید، طولانی، سرهم بندی شده می شود و دنبال کردن آن دشوار می شود.

ولی در حین تمرین نوشتن، مرتکب آن اشتباه شدن مشکلی نیست و حتی می تواند مفید باشد. بعضی مواقع با اجازه دادن به خودتان برای بیش از حد بسط دادن جملات تان، می توانید یاد بگیرید چگونه جملات تان را طولانی تر و متنوع تر کنید و یاد میگیرید چه زمانی بسط دادن یک نظر ساده را پایان دهید. به این طریق، شما توانایی متنوع کردن سبک نوشتارتان را به حد کافی کسب می کنید، بدون استفاده از گرامر خیلی پیچیده یا واژگان خیلی متنوع که باعث می شوند منظورتان خیلی واضح نباشد.