اشتباهات متدوال Spelling در آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به اشتباهات متدوال Spelling در آیلتس اشاره می کند که زبان آموزان باید سعی کنند از انها مخصوصا در بخش رایتینگ آیلتس اجتناب کنند. به بخشی از مهم ترین این اشتباهات توجه کنید.

اشتباهات متدوال Spelling در آیلتس را ببنید:

املا برای دانش آموزان آیلتس من نگرانی بزرگی ایجاد می کند. ۲۵ درصد از نمره ی بخش رایتینگ با توجه به واژگان مشخص می شود که شامل درستی املا هم هست. تعداد خیلی زیاد اشتباهات املایی هم می تواند شدیداً باعث کاهش نمره ی لیسنینگ بشود.

خود را با آخرین تغییرات آیلتس اپدیت کنید و مطلب جدیدترین روش های آموزش آیلتس را ببنید

فهرست اشتباهات متداول املایی در آیلتس شامل واژگانی می شود که به احتمال زیاد در آزمون ظاهر می شوند. برای به حداقل رساندن املای اشتباه در آیلتس، تلاش کنید بر این قوانین پایه مسلط شوید. 

صامتهای تکی و دوتایی

وقتی صامتهایی تکی یا دوتایی در یک لغت مجاور  وجود دارند، احتمال وقوع خطاهای املایی نیز شایع می گردد.

یک صامت دوتایی که به دنبال صامتی تکی میاید:
Across, Process, Harass, Disappoint, Recommend, Tomorrow, Professor, Necessary

یک صامت تکی که به دنبال صامتی دوتایی میاید:
Parallel, Apparent, Exaggerate, Occasion, Occur (اما Occurred), Commit (but Committed)

تعدای از لغات مصطلح با دو زوج صامت:
Success, Possess, Access, Assess, Address, Accommodation, Embarrass, Millennium

مصوتهای ضعیف

تلفظ برخی از لغات سخت است چون دارای schwa  {}  یا مصوتی ضعیف هستند. تقریباً غیر ممکن است که املای چنین لغاتی را بتوان فقط از صدایشان تشخیص داد.

مثالهای لغاتی که بیش از یک schwa   دارند عبارتند از:
Separate (adj.), Definite, Desperate, Temperature, Literature, General, Relevant, Category

سایر کلمات حاوی schwa و مشکل ساز عبارتند از:
Describe, Decline, Despite; but Dispute, Discrete, Display
Capable, Achievable, Understandable; but Possible, Visible, Accessible
Performance, Attendance, Ignorance; but Independence, Sentence, Existence

گاهی اوقات schwa  صدای خفیف r را پنهان می کند:
Opportunity, Pursue, Persuade, Surprise

تغییرات در املا به هنگام تغییر در صورت کلمات

وقتی یک اسم تبدیل به یک صفت می شود، صامت ممکن است تغییر کند:
Benefit > Beneficial; Influence > Influential; Circumstance > Circumstantial

وقتی یک فعل تبدیل به اسم می شود، مصوت می تواند تغییر کند یا گم شود:
Maintain > Maintenance; Pronounce > Pronunciation, Argue > Argument

مصوت در هنگام تبدیل اسم به فعل ممکن است دوتایی شود:
Success > Succeed; Excess > Exceed; Process > Proceed

صامت انتهایی به هنگام تغییر صورت فعل اغلب دوتایی می شود:
Occur > Occurred; Refer > Referred; Begin > Beginning

حروف بی صدا در خوشه های صامت

[nm] in Environment, Government
[nm] in Column, Autumn
[sc] in Science, Conscious, Discipline, Fascinate, Ascend, Descend
[xc] in Excite, Exceed, Exception, Excellent, Excited
[dg] in Knowledge, Acknowledge (but just [g] in Privilege, Oblige)
[th] clusters in ordinals: Eighth, Twelfth, Hundredth

زوج هایی که اغلب در اسپلینگ آیلتس اشتباه گرفته می شوند

Till ≠ Until (not *untill)
Lose ≠ Loose (one is a verb; the other is an adjective)
Affect ≠ Effect (one is a common verb; the other is its noun form)
Forth ≠ Fourth (one means ‘forward’; the other means ‘number four’)
Fourth but Forty (not *fourty)
High but Height (not *hight)
Great but Grateful (not *greatful)
Precede ≠ Proceed (one means ‘go before’; the other means ‘go ahead’)
Principle ≠ Principal (one means ‘truth’; the other means ‘main’)
Site ≠ Sight (one is a place; the other is something to see, as in sightseeing not *siteseeing)
Copywriter ≠ Copyright (one writes advertising; the other means ‘intellectual property’)

در انتها تعدادی املای شدیداً سخت در زبان انگلیسی

در اینجا به ۱۰ لغت با ریشه ی  خارجی اشاره می کنیم که حتی افراد بومی هم در هجی کردنش مشکل دارند!

AmateurEntrepreneurHierarchyLiaisonMedievalMiscellaneousQueueQuestionnaireRhythmVacuum