نمونه نمره ۹ در آزمون رایتینگ آیلتس و تحلیل آن

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب برای آموزش آیلتس به یک نمونه نمره ۹ در آزمون رایتینگ آیلتس و تحلیل آن می پردازد. شما در ابتدا سوال رایتینگ و متن نوشته شده را می بینید و بعد خواهید فهمی که چرا این متن توانسته نمره ۹ آیلتس را بدست آورد. پس با ما همراه باشید.

ielts writing band score 9 sample
ielts writing band score 9 sample

به نمونه نمره ۹ در آزمون رایتینگ آیلتس و تحلیل آن توجه کنید:

این مقاله ی مباحثه ای را درباره ی دسترسی به تحصیلات دانشگاهی امتحان کنید. خیلی مهم است که پیش از مطرح کردن نظرتان، استدلال خود را سبک سنگین کنید.

It is sometimes argued that too many students go to university, while others claim that a university education should be a universal right.

Discuss both sides of the argument and give your own opinion.

تسک ۲ رایتینگ در آیلتس: پاسخ نمونه

In some advanced countries, it is not unusual for more than 50% of young adults to attend college or university. Critics, however, claim that many university courses are worthless and young people would be better off gaining skills in the workplace. In this essay, I will examine both sides of this argument and try to reach a conclusion.

There are several reasons why young people today believe they have the right to a university education. First, growing prosperity in many parts of the world has increased the number of families with money to invest in their children’s future. At the same time, falling birthrates mean that one- or two-child families have become common, increasing the level of investment in each child. It is hardly surprising, therefore, that young people are willing to let their families support them until the age of 21 or 22. Furthermore, millions of new jobs have been created in knowledge industries, and these jobs are typically open only to university graduates.

However, it often appears that graduates end up in occupations unrelated to their university studies. It is not uncommon for an English literature major to end up working in sales, or an engineering graduate to retrain as a teacher, for example. Some critics have suggested that young people are just delaying their entry into the workplace, rather than developing professional skills. A more serious problem is that the high cost of a university education will mean that many families are reluctant to have more than one child, exacerbating the falling birthrates in certain countries.

In conclusion, while it can be argued that too much emphasis is placed on a university education, my own opinion is that the university years are a crucial time for personal development. If people enter the workplace aged 18, their future options may be severely restricted. Attending university allows them time to learn more about themselves and make a more appropriate choice of career.

چرا این جواب برای تسک ۲ آیلتس نمره ی ۹ را می گیرد؟

پاسخ به تسک: پاسخ نمونه به همه ی پرسش ها از طریق مطرح کردن چند دلیل ،موافق و مخالف با توسعه ی تحصیلات عالی، جواب می دهد. جبهه گیری داوطلب به شیوه ای واضح در بخش نتیجه گیری مطرح شده است. سبک نگارشی مناسب متن آکادمیک است و پاسخ داده شده حداقل ۲۵۰ لغت را در بر می گیرد.

انسجام معنایی و انسجام متنی: پاسخ نمونه دارای مقدمه و نتیجه گیری است. هر پاراگراف بدنه به بخشی متفاوت از بحث می پردازد و با جمله ی تاپیک واضحی شروع می شود. دلایل با استفاده از ارتباط دهنده های منطقی بسط پیدا می کنند مانند therefore و furthermore.

منبع لغوی: گستره ی واژگانی خوب و مناسب با مقاله ی مباحثه ای وجود دارد و شامل افعال خبری مانند claim و suggest و  مانند can و appear وجود دارد. در طول متن، با‌هم‌آیی‌های بومی‌مانندی به چشم میخورد شامل growing prosperity, enter the workplace و  severely restricted.

گستره ی گرامری و میزان درستی: پاسخ نمونه از گستره ی وسیع صنایع گرامریِ مناسب برای نوشتار آکادمیک استفاده می کند. این شامل شرطی ها If…، عبارات مفعولی …, increasing the…، عبارات تصدیقیwhile it can… و ساختارهای مجهول …it can be argued that… می شود. خطای گرامری وجود ندارد.

یادداشت معلم

تسک ۲ رایتینگ در آیلتس از شما می خواهد تا استدلالی را به بحث بگذارید. به راحتی می توان این را با مقاله ی عقیده ای (اظهار نظری) اشتباه گرفت چون عقیده و استدلال معانی مشابهی دارند. با اینحال در یک مقاله ی استدلالی مانند این باید  پیش از اظهار نظر، راجع به هر دو طرف بحث بنویسید که ممکن است انجامش ظرف ۴۰ دقیقه سخت باشد. از آنجایی که مدیریت زمان به هنگام نگارش مقاله ی استدلالی می تواند سخت باشد، برای نگارش تنها دو پاراگراف برنامه ریزی کنید که هر کدام به دیدگاهی متفاوت بپردازد. در نهایت وقتی نظر خود را در بخش نتیجه گیری می دهید، تلاش کنید که به دنبال قوی ترین بخش بحث بیاید نه ضعیف ترین!