نمونه Writing نمره ۷ آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای شما نمونه جواب آیلتس برای کسب نمره ی ۷ را در زیر آورده است. اما قبل از آن به نکاتی که باید برای کسب این نمره مورد نظر قرار دهید هم اشاره شده است. پس با ما همراه باشید.

ielts writing 7 band score sample
ielts writing 7 band score sample

به نمونه Writing نمره ۷ آیلتس توجه کنید:

این اغلب کاملاً رایج است که ماژول رایتینگ برای آن شاگردانی که می خواهند در هر ماژول آیلتس نمره ی ۷ کسب کنند چالش برانگیز است. آنها بارها سر جلسه ی امتحان حاضر می شوند، و آگاه نیستند که در مهارت های رایتینگ خود چه فقدانی وجود دارد و در نتیجه مدام نمره ی ۶٫۵ می گیرند. در اغلب موارد مساله اشتباهات گرامری است که آن قدر زیاد است که برای رایتینگ آنها گرفتن نمره ی ۷ امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، مشکل بعضی از شاگردان دیگر این است که قادر نیستند تا برای هر دو تسک ۱ و ۲ تلاشی مساوی کنند.

در نتیجه، مهم است که عوامل ارزیابی برای دستیابی به نمره ی ۷ به خوبی فهمیده شود و موقعی که می خواهید هر دو تسک ۱ و ۲ رایتینگ را انجام دهید آنها را در نظر بگیرید. این عوامل شامل جواب به تسک، گرامر، رابط های جمله، لغات و غیره هستند.

آیلتس هر ساله تغییرات زیادی را شامل می شود، برای دانستن این تغییرات، آخرین روشهای آموزش آیلتس را ببنید.

اجازه دهید تا اول band descriptors را متوجه شویم که باعث می شوند نمره ی کلیِ ۷ را بگیریم. در قسمت زیر عواملِ ارزیابی آورده و توضیح داده شده است تا ایده ای به شما دهد که برای کسب نمره ی ۷ باید تا چه حد عملکرد خوبی داشته باشید:

کامل کردن تسک

شما به همه ی قسمت های سوالات مرتبط با مقاله جواب داده اید

جواب شما به سوال واضح است

شما ایده های مرتبط را توضیح داده، آنها را به درستی گسترش داده اید و مثال هایی را هم در پاراگراف های بدنه نوشته اید با این حال، شما ایده ها را به طور کلی تر ارائه می دهید و همراه با آن احتمالاً مساله این است که مثال هایتان به اندازه ی کافی مترکز نیستند تا از ایده هایتان پشتیبانی کنند

انسجام و ارتباط

ایده های شما به طور منطقی سازماندهی شده است و جریان کلی واضح است

شما از ابزارهای منسجم استفاده کرده اید مانند in addition, moreover, on the other hand و غیره اما احتمال دارد کاربردشان کمتر یا بیش از حد باشد

کنترل ایده های پاراگراف ها واضح است

منابع لغوی

شما از لغات کافی استفاده می کنید که اجازه ی انعطاف و دقت را می دهد.

شما از لغاتی استفاده می کنید که رایج نیستند اما آگاهی درباره ی سبک و هم نشینی کلمات (ترکیب لغات با هم) محدود است. و شما گاهی در انتخاب لغت، یا هجی اشتباه می کنید.

گستره و درستیِ گرامر

شما جملات پیچیده و مختلفی می سازید

جملات شما اغلب عاری از خطاهای گرامری و نقطه گذاری است

با این حال، اشتباهات گرامری و نقطه گذاریِ کمی وجود دارد

نمره ی کلیِ ۷

در قسمت زیر توصیف کلی برای کسب نمره ی ۷ توسط یک شرکت کننده آورده شده است. با این حال، احتمالاً توصیف دقیق در پشت کارت نمره ی آیلتس شما نوشته شده است:

شرکت کننده ای که نمره ی ۷ گرفته است “کاربر خوب” زبان انگلیسی شناخته می شود

یعنی شرکت کننده روی زبان تسلط دارد اما گاهی تا حدودی اشتباهاتی می کند که با دقت، مناسب بودن و سو تعبیر مرتبط هستند. معمولاً مباحثه های پیچیده را متوجه می شود و استدلال هایی را که به طور جزئی ارائه شده اند می فهمد.

سوال:

In the opinion of some people, internet has narrowed the gap among people in the world by increasing social interaction.

To what extent do you agree/disagree with this view?

نمونه جواب:

In this modern world, technology is advancing day by day. Internet is also one such invention of technology which has become the most powerful tool in the world today as it is drawing the people closer. With the help of the internet, the way people used to socialise with each other has changed and improved to a much greater extent.
To begin with, internet has brought various benefits to the people letting them to socialise more. It has provided excellent social media platforms such as Facebook, Twitter and others which have just revolutionised the way people used to communicate in the earlier times. Moreover, sending messages using internet has become easier, convenient and economical. Otherwise, people had to wait a lot for sending or receiving messages. For example, people nowadays can send instant messages on Facebook in just no time.
On the other hand, there are several drawbacks of using the internet and its effect on social interaction. One of the drawbacks is that people do not interact face to face. Hence, social interaction has been limited to online communication. In addition to this, people have become addicted to the internet to this much extent that they suffer from health related problems such as poor eye-sight, back ache and others. For instance, it has been found that people often use internet devices, being as comfortable as possible, lying on the bed which affects their body posture causing back ache.
Conclusively, it can be said that though internet has benefitted the mankind in several aspects by reducing the distance among people but it has also led to the birth of new problems related to health and others.

بهتر است تا می توانید با نمونه Writing نمره ۷ آیلتس خود را آشنا کنید تا بهترین بالاترین نمره را بگیرید..