موضوعات رایتینگ Independent تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به برخی از موضوعات رایتینگ Independent تافل اشاره می کند. این موضاعات و نحوه نوشتن در مورد آنها را در مطلب زیر مورد اشاره قرار می دهیم.

موضوعات رایتینگ Independent تافل
موضوعات رایتینگ Independent تافل

اما موضوعات رایتینگ Independent تافل را با هم ببینیم:

#۱: متن موافق یا مخالف

  • شما با جمله ی ‌زیر موافق هستید یا مخالف؟ موقعی که مردم به طور گروهی مسائل را حل می کنند، نسبت به وقتی که تلاش می کنند تا انفرادی کار کنند، به راه حل های بهتری دست می یابند. از دلایل مخصوص و مثال ها استفاده کنید تا جواب خود را تایید کنید.
  • شما با جمله ی ‌زیر موافق هستید یا مخالف؟ تمام بچه ها باید از موقعی که مدرسه را شروع می کنند و تا موقعی که به دانشگاه می‌روند در یک کلاس زبان خارجی ثبت نام کنند. از دلایل مخصوص و مثال ها استفاده کنید تا جواب خود را تایید کنید.

#۲: متون هر دو حالت را توضیح دهید

  • بعضی از شاگردان دبیرستان یک سال کالج رفتن خود را به تاخیر می اندازند تا برای دنبال کردن موقعیت های دیگر مانند کار یا سفر فاصله ای یک ساله داشته باشند. مزایا و معایب فواصل یک ساله را مورد بحث قرار دهید. از دلایل مخصوص و مثال ها استفاده کنید تا جواب خود را تایید کنید.
  • مزایا و معایب زندگی در یک شهر ‌بزرگ را در مقابل زندگی در یک شهر کوچک مورد بحث قرار دهید. از دلایل مخصوص و مثال ها استفاده کنید تا جواب خود را تایید کنید.
  • مزایا و معایب مطالعه ی فردی را در مقابل مطالعه ی گروهی مقایسه کنید. از دلایل مخصوص و مثال ها استفاده کنید تا جواب خود را تایید کنید.

#۳: از گزینه های فراوان، یک حالت را انتخاب کنید

  • فرض کنید که تکه زمین خالی از سکنه ی بزرگی در شهر شما است. بهترین روش استفاده از آن چیست؟ از دلایل مخصوص و مثال ها استفاده کنید تا جواب خود را تایید کنید.
  • شما فکر می‌ کنید مهم ترین مشکلی که امروزه جهان با آن رو به رو است چیست؟ چرا با اهمیت ترین است؟ از دلایل مخصوص و مثال ها استفاده کنید تا جواب خود را تایید کنید.
  • اگر شما بتوانید یک مهارت جدید را بیاموزید که قبلاً هرگز فرصت یادگیری آن را نداشته اید، چه مهارتی را یاد می گرفتید؟ انتخاب خود را با استفاده از دلایل مخصوص و مثال ها توضیح دهید.