افعال لازم در زبان انگلیسی Intransitive verbs

افعال Intransitive یا لازم در زبان انگلیسی کدام ها هستند؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به افعال لازم در زبان انگلیسی Intransitive verbs اشاره می کند و این افعال را با مثال های فراوان برایتان تشریح می کند. پس با ما همراه باشید.

افعال لازم در زبان انگلیسی Intransitive verbs
افعال لازم در زبان انگلیسی Intransitive verbs

اما افعال لازم در زبان انگلیسی Intransitive verbs را ببینیم:

افعال می توانند گول زننده باشند، و تفاوت بین افعال متعدی و لازم اغلب حتی بهترین شاگردان گرامر و نویسندگان را گیج می کند. فعل لازم فعلی است که مفعول مستقیم نمی گیرد. هیچ لغتی در جمله نیست که بگوید چه کسی یا چه چیزی عملی را دریافت کرده است. در حالی که احتمال دارد یک لغت یا عبارت بعد از فعل لازم بیاید، چنین لغات و عباراتی به طور بارزی به سوال “how” پاسخ می دهند. بیش تر افعال لازم بدون مفعول مستقیم کامل هستند.

در این جا مثالی از یک فعل لازم در جمله آورده شده است:

  • It rained.

جمله ی بالا کامل است. فاعل “it” قبل از فعل لازم “rained” آمده است.

افعال لازم و حروف اضافه

افعال لازم می توانند قبل از یک عبارت حرف اضافه یا یک قید بیایند تا به تفکر ابراز شده بیفزایند، اما آن ها هرگز نمی توانند قبل از یک اسم بیایند، که به عنوان مفعول جمله تلقی می شود.

مثال های افعال لازم که قبل از حروف اضافه می آیند شامل این ها هستند:

  • She grew up on a ranch.
  • She grew up to be a farmer.

“On a ranch” یک عبارت حرف اضافه است، نه یک مفعول مستقیم. لغت “on” حرف اضافه ای است که عبارت حرف اضافه را معرفی می کند. صحبت مشابه می تواند برای “to be a farmer” گفته شود، که همچنان عبارتی دیگر است.

  • It rained across the state.

“Across the state” یک عبارت حرف اضافه است که با پاسخ به سوال “where did it rain?” به معنای جمله می افزاید.

افعال لازم و متعدی

فعل متعدی فعلی حرکتی است که همیشه مفعول مستقیم می گیرد. مفعول های مستقیم لغات یا عباراتی هستند که هدف کار را دریافت می کنند. مفعول مستقیم همیشه به سوال “what?” پاسخ می دهد. به مثال زیر که جمله ای با مفعول مستقیم است، توجه کنید:

  • I saw the Beatles in concert.

فاعل “I” قبل از فعل “saw” و اسم “the Beatles” آمده است که جمله را کامل می کند. حرف اضافه ی “in concert” جایی را توصیف می کند که گروه راک توسط آن شخص دیده شده است.

برای شرکت در کلاس های آموزش زبان انگلیسی با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.