معرفی ۳ نوع قید در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به معرفی و توضیح کامل معرفی ۳ نوع قید در زبان انگلیسی می پردازد تا به صورت کلی با این مبحث آشنا شوید.

معرفی 3 نوع قید در زبان انگلیسی
معرفی ۳ نوع قید در زبان انگلیسی

پس به معرفی ۳ نوع قید در زبان انگلیسی توجه کنید

قید مکان

قیدهایی که معنای یک جمله را با گفتن محل اتفاق آن‌ها به ما تغییر داده یا تعیین می‌کنند، به عنوان قیدهای مکان تعریف می‌شوند. بعضی از معلمین به این کلمات یا عبارات به عنوان قیدهای فضایی اشاره می‌کنند. این قیدها صرفنظر از اینکه چه نامی دارند همبشه یک پرسش مهم را پاسخ می‌دهند: کجا؟

این قوانین ساده برای قیدهای مکان به شما کمک می‌کنند تا آن‌ها را در جای درست به کار ببرید:

 • یک قید مکان همیشه درباره‌ی موقعیت فعلی صحبت می‌کند که در حال انجام است.
 • قیدهای مکان در حالت عادی پس از مفعول یک جمله یا فعل اصلی قرار می‌گیرند.
 • قیدهای مکان می‌توانند سمتی باشند. برای مثال: بالا، پایین، حول و حواشی، شمال، جنوب شرقی.
 • قیدهای مکان می‌توانند به فواصل اشاره کنند. برای مثال: نزدیک، خیلی دور، مایل‌ها آنطرف‌تر.
 • یک قید مکان می‌تواند موقعیت یک چیز را در رابطه با چیز دیگر نشان دهد. برای مثال: زیر، بین، بالا، پشت، از میان، اطراف و غیره.
 • بسیاری از قیدهای مکان، حرکت را در یک جهت خاص نشان می‌دهند و به حروف –ward یا –wards ختم می‌شوند. برای مثال: Toward, forward, backward, homeward, westward, eastwards onwards

مثال‌های قیدهای مکان

هر جمله مثالی از یک قید مکان را شامل می‌شود؛ مثال‌ها به منظور تشخیص آسان به صورت مورب نوشته شده‌اند. وقتی این مثال‌ها را می‌خوانید توجه خواهید کرد که برخی از قیدها بیش از یک کلمه را شامل می‌شوند

Put the cake there.

After a long day at work, we headed homewards.

Please bring that book here.

My grandfather’s house is nearby.

قیدهای تکرار

قیدهایی که معنای یک جمله را با گفتن میزان رخ دادن آن‌ها به ما، تغییر داده یا تعیین می‌کنند به عنوان قیدهای تکرار تعریف می‌شوند.

یک قید تکرار دقیقاً همان چیزی است که به نظر می‌آید- یک قید زمانی. قیدهای تکرار توصیف می‌کنند که یک چیز چه به صورت قطعی یا غیر قطعی چند وقت یکبار رخ می‌دهد. قیدی که بسامد تکرار قطعی را تشریح می‌کنند مانند هفتگی، روزانه یا سالانه است. یک قید که بسامد تکرار غیر قطعی تشریح می‌کند، یک قاب زمانی دقیق را مشخص نمی‌نماید؛ مثال‌های عبارتند از گاهی اوقات، بارها، ندرتاً.

این قوانین ساده برای قیدهای تکرار به شما کمک می‌کنند که آن‌ها را به درستی استفاده کنید:

 • همیشه از قیدهای تکرار برای بحث درباره‌ی بسامد وقوع چیزی استفاده کنید.
 • قیدهای تکرار غالباً برای نشان دادن روتین یا فعالیت‌های تکرار شده استفاده می‌شوند، پس اکثراً با زمان حال ساده استفاده می‌شوند.
 • اگر جمله‌ای تنها یک فعل داشته باشد، قید تکرار را در وسط جمله قرار دهید تا پس از فاعل و قبل از فعل قرار بگیرد. برای مثال:

Tom never flies. He always takes the bus.

 • وقتی جمله‌ای بیش از یک فعل دارد، قید تکرار را پیش از فعل اصلی قرار دهید. برای مثال: آن‌ها بارها از اروپا دیدن کرده‌اند.
 • وقتی از قید تکرار در جمله‌ی منفی یا برای درست کردن پرسش استفاده می‌کنید، آن را پیش از فعل اصلی قرار دهید. برای مثال:

Do you usually get up so late?

مثال‌های قیدهای تکرار

هر جمله مثالی از یک قید تکرار را شامل می‌شود؛ مثال‌ها به منظور تشخیص آسان به صورت مورب نوشته شده‌اند.

 1. The incubator turns each egg hourly.
 2. We take a vacation at least once annually.
 3. usuallyshop for groceries on Saturday mornings.

قیدهای زمان

قیدهایی که معنای یک جمله را با گفتن زمان اتفاق آن‌ها به ما تغییر داده یا تعیین می‌کنند، به عنوان قیدهای زمان تعریف می‌شوند.

یک قید زمان دقیقاً همان چیزی است که شما ممکن است از آن انتظار داشته باشد- لغتی که توصیف می‌کند یک عمل ویژه در چه زمانی، برای چه مدتی، یا چند دفعه اتفاق افتاده است. شما متوجه خواهید شد که بیشتر قیدهای زمان مشابه قیدهای تکرار هستند. تقریباً بین این دو نوع قید کمی هم پوشانی وجود دارد- تا حدی که بعضی از استادان این یکی یا آن دیگری را انتخاب می‌کنند اما نه هر دو را.

این قوانین ساده‌ی مربوط به قید زمان به شما کمک خواهد کرد تا درست از آن‌ها استفاده کنید:

 • قیدهای زمان اغلب وقتی آخر جملات می‌آیند بهترین عملکرد را دارند. برای مثال:
 • Robin Hood swindled the Sheriff of Nottingham yesterday.
 • I’m sick of living in chaos, so I’m going to clean my house tomorrow.
 • شما می توانید جای یک قید زمان را عوض کنید تا جنبه‌ی ویژه‌ای از جمله را مورد تأکید قرار دهید. برای مثال:
 • Later Robin Hood stole the king’s crown. (مهم ترین جز این جا زمان است.)
 • Robin Hood later stole the king’s crown. (این روش رسمی استفاده از قید later است. توجه کنید که چه طور جمله طوری به نظر می رسد که گویی مربوط به گزارش پلیس است.)
 • Robin Hood stole the king’s crown later. (این روش خنثی و استاندارد استفاده از قید later است.)
 • قیدهای زمان که توصیف می‌کنند یک عمل برای چه مدتی رخ داده است معمولاً در آخر جمله بهترین عملکرد را دارند. برای مثال:
 • She stayed at her grandmother’s house all day.
 • My father was up with heartburn for hours.
 • قیدهای زمان که تعداد دقیق رخ دادن یک عمل را بیان می‌کنند، معمولاً در آخر جمله‌ بهترین عملکرد را دارند. برای مثال:
  • The newspaper arrives daily.
  • They go out to dinner weekly.
  • Our family goes on an outing
 • وقتی از بیش از یک قید زمان در یک جمله استفاده می‌کنید، آن‌ها را به ترتیب زیر بکار ببرید:
  • How long
  • How often
  • When

برای مثال:

 • She volunteered at the hospital (1) for three days(2) every month (۳) last year.

مثال‌های قیدهای زمان

هر جمله مثالی از یک قید زمان را شامل می‌شود؛ مثال‌ها به منظور تشخیص آسان به صورت مورب نوشته شده‌اند.

Are you coming to work tomorrow?

I’d like to go to the movies later.

Jim was so sick he spent four weeks in the hospital.