مصاحبه استخدامی به زبان انگلیسی

مصاحبه استخدامی به زبان انگلیسی
اگر شما برای کار در شرکت های بین المللی و یا در کشور های انگلیسی زبان نیاز دارید در مصاحبه های استخدامی به زبان انگلیسی آنها شرکت کنید حتما نیاز به دانستن سوالات مصاحبه استخدامی به زبان انگلیسی دارید. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان و هم چنین دوره های انگلیسی تجاری برای کسانی که قصد شرکت در دوره های مصاحبه شغلی زبان انگلیسی دارند سوالاتی که در مصاحبه استخدامی به زبان انگلیسی برگزار می شود را در زیر می آورد :
Are you able to perform this job’s duties?
Are you applying to any other job?
Are you planning to continue your studies?
Are you willing to put the interest of company ahead of yours?
Are you willing to work nights / weekends / holidays?
Can you do the job?
Describe a situation where you had to make a quick decision?
Describe your ideal job?
Talk about your education and university certificate?
Do you know anyone who works with us?
Do you think you need additional training?
Do you think you are over qualified for this job?
How do you propose to compensate for your lack of experience?
Do you like working with others? Do believe in team work?
If we ask you for a training course, is it ok for you ?
Can you tell us your desired salary? Why do you think you deserve this?
What did you do to be prepared for this job?
Why did you quit your last company?
What sort of people you enjoy to work with?
What is the most important thing you learned in school?
Why should I hire you?
این سوالات به طور معمول سوالات مصاحبه استخدامی به زبان انگلیسی می باشند اما نمی توان صد در صد گفت که همین سوالت در مصاحبه شما هم می آید. اما این سوالات کلیت چیزی را تشکیل می دهد که از شما پرسیده می شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون دوره های انگلیسی تجاری آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با شماره های ما تماس بگیرید.