همه چیز را در مورد آزمون GMAT بدانید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امرو می خواهد کمک کند شما همه چیز را در مورد آزمون GMAT بدانید . مرکز زبان ایران آکسفورد معتبر ترین مرکز آموزش GMAT در ایران توجه شما را به این مطلب مفید جلب می کند.

همه چیز را در مورد آزمون GMAT بدانید
همه چیز را در مورد آزمون GMAT بدانید

اما همه چیز را در مورد آزمون GMAT بدانید

GMAT یک آزمون آنلاین است که مهارتهای کمّی، شفاهی و تحلیلی داوطلبین برای برنامههای مدیریتی دانشگاهی مانند MBA را تحلیل میکند. GMAT همیشه گزینهای برتر برای متقاضیان MBA بوده است. این آزمونی است که مهارتهای شما را در سطحی بینالمللی میسنجد. طول این آزمون نزدیک سه ساعت و نیم است. آزمون GMAT برای تحصیل MBA در کشوری خارجی باید کسب شده باشد. دانشآموزان همیشه برای پرسشهای مربوط به حل مسئله، تحلیل داده، استدلال انتقادی و غیره بر سر دو راهی هستند. چندین نکتهی آمادهسازی دیگر برای GMAT وجود دارد که باید برای حصول نمرهی خوب در نظر گرفته شود.
محتوای مطالعاتی برای GRE و GMAT را قاطی نکنید. در جستجوی کسب محتوای مطالعاتی بیشتر و بیشتر برای تمرینهای منظم، دانشآموزان عمدتاً از کیفیت دانش خود چشمپوشی میکنند، محتوای مطالعاتی باید از جهت اعتبار و قابلیت اطمینان سنجیده شود. محتوا فقط باید از یک منبع قابل اطمینان گرفته شود.
درک کردن بهتر است از تلمبار کردن مطالب خوانده شده. GMAT طراحی نشده تا مهارتهای حفظ کردن طوطیوار شما را بررسی کند بلکه در عوض درک شما را از همهی جهات، خواه فرمولهای ریاضی یا واژگان انگلیسی میسنجد. هدفش تبدیل شما به فردی با مهارتهای درک مطلب ستودنی است تا حتی معنای دقیق برخی کلماتی که برایتان ناشناس است، مانع درک شما از متن نشود.
روال مشابه برای فرمولها و قضایای ریاضی هم وجود دارد. رابطه ی بیت متغیرها آن چیزی است که دانش آموز باید درک کند تا به وی کمک شود که مهارتهای تحلیلی برای حلّ یک سؤال پیچیده یا ساده را نه با حفظ کردن فرمولها بلکه با درک آنها حل کند. عجله باعث خرابی کار میشود و این وقتی نوبت حلّ مسائل ریاضی میشود خیلی مهم است.

با خواندن مطلب آزمون GMAT تمام اطلاعات لازم در مورد جی مت را بدست آورید.