آموزش گفتن انواع شب بخیر به زبان اسپانیایی

راه های گفتن انواع شب بخیر در اسپانیایی را با هم ببینیم

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد بزرگترین مرکز تخصصی آموزش زبان اسپانیایی آزمون DELE در ایران امروز به یکی از کاربردی ترین اصطلاحات زبان اسپانیایی اشاره می کند. برای آموزش گفتن انواع شب بخیر به زبان اسپانیایی، شما به طور رایج از عبارت “buenas noches” (boo-EHN-ahs noh-chays) استفاده می کنید، که معنای تحت الفظی اش می شود “شب های خوب”. اما در اسپانیایی، درست مانند انگلیسی، عبارات دیگری وجود دارند که شما می توانید از آنها برای سلام و احوالپرسی با مردم در عصر و بسته به موقعیت استفاده کنید. حتی عبارات بیشتری وجود دارند که اگر با بچه ها، یا دوستان صمیمی خود یا آشنایان صحبت می کنید می توانید از آنها استفاده کنید.

حتما مطلب کامل سلام و احوالپرسی به زبان اسپانیایی را بخوانید تا با همه اصطلاحات ان آشنا شوید

گفتن “شب به خیر” معمولی به زبان اسپانیایی

بگویید “buenas noches” (boo-EHN-ahs noh-CHAYS). “Buenas” از صفتِ “bueno,” و “noches” گرفته شده است و فرم جمع برای اسم مونث به معنای “شب” است. با هم به شکل مشابهی در انگلیسی و به معنای “عصر بخیر” استفاده می شوند.

 • چون هیچ فعلی در عبارت نیست، صرف نظر از اینکه چه کسی را مورد خطاب قرار می دهید تغییر نمی کند.
 • ·        “Buenas noches” را یا می توان به عنوان سلام و احوالپرسی یا خداحافظی استفاده کرد، تا وقتی که بیرون تاریک است. با این حال، بیشتر به عنوان سلام و احوالپرسی استفاده می شود.
شب به خیر به زبان اسپانیایی
شب به خیر به زبان اسپانیایی

شب خوش به زبان اسپانیایی

از “feliz noche” (fay-LEEZ noh-CHAY) به عنوان خداحافظی در موقعیت های رسمی تر استفاده کنید. ترجمه ی تحت الفظی این عبارت می شود “شب خوش”، اما به روش مشابهی که “شب بخیر” را به انگلیسی می گویید استفاده می شود. این یک خداحافظیِ مودبانه در عصر در نظر گرفته می شود.

 • برای مثال، اگر شما برای اولین بار خویشاوندان سببی خود را ملاقات کنید، احتمالاً همان طور که دارید می روید به آنها می گویید “feliz noche”.
 • خداحافظیِ مودبانه ی دیگری که می توانید در عصر استفاده کنید “que tengan buena noche” (kay tehn-GEHN boo-EHN-ah noh-CHAY) است، که به این معنا است: “شب خوبی داشته باشید”.

کلیمه “به خیر” به زبان اسپانیایی

سلام و احوالپرسی خود را با گفتنِ “buenas” کوتاه سازید. درست همان طور که شما در انگلیسی به جای “good evening” احتمالاً می گویید “evening”، می توانید از “buenas” به معنای “buenas noches.” استفاده کنید. چون این فرم کوتاه شده زمانی از روز را نشان نمی دهد، شما می توانید هر موقعی از آن استفاده کنید، اگرچه اغلب در بعدازظهر و عصر از آن استفاده می شود.

عصر بخیر به زبان اسپانیایی

در پایان عصر از “descansa” (days-CAHN-sah) استفاده کنید. لغت descansais از فعل descansar گرفته شده است، و در اصل به معنای “استراحت” است. در موقعیت های خودمانی، شما می توانید این را به عنوان شب بخیر بگویید، به خصوص اگر دیر وقت است و همه به طرف خانه شان به راه افتادند تا بخوابند.

 • اگر شما از گروهی از مردم خداحافظی می کنید، بسته به سطح آشنایی خود با مردم و رسوم آن کشور بگویید (vosotros) “descansad” یا (ustedes) “descansen,”.
 • این یک خداحافظیِ خودمانی تر است، معمولاً وقتی استفاده می شود که شما با کسانی که مورد خطاب قرار می دهید آشناتر هستید.

آرزوی شبی خوش برای یک شخص در اسپانیایی

یکی دیگر از راه های آموزش گفتن انواع شب بخیر به زبان اسپانیایی این است که بگویید “que pases buenas noches” (kay pah-SAYS boo-EHN-ahs noh-CHAYS). این عبارت دستوری دوستانه برای گذراندن شبی خوب است. در این فرم از عبارت، فعل pasar به شکل غیر رسمی صرف می شود.

 • از این صرف وقتی استفاده کنید که با بچه ها یا دوستان و اعضای خانواده ای صحبت می کنید که آنها را می شناسید و خودمانی هستید.

“شب خوبی آرزو می کنم” رسمی به زبان اسپانیایی

از “que pase buenas noches” (kays pah-SAY boo-EHN-ahs noh-CHAYS ooh-STEHD) در محیط های رسمی تر استفاده کنید. اگر شما با کسی صحبت می کنید که مسن تر از شما است، یا مقامی دارد، قصدتان این خواهد بود که وقتی شب خوبی را برایشان آرزو می کنید از ضمیر رسمیِ usted استفاده کنید.

 • اگر با کسی صحبت می کنید که خیلی خوب نمی شناسید هم از این فرم استفاده می کنید، مانند فروشنده یا دوستِ دوستی که تازه او را ملاقات کرده اید.
 • اگر شما با گروهی از افراد صحبت می کنید، از “que pasen buenas noches (ustedes).” استفاده کنید.

“شب خوبی داشته باشی” به زبان اسپانیایی

به جای pasar، tener را امتحان کنید. شما همچنین می توانید از فرم صرف شده ی فعلِ tener استفاده کنید، که یعنی “داشتن”، و به کسی شب بخیر بگویید. با این فعل، عبارت می شود “que tengas buenas noches” (kay tehn-GAHS boo-EHN-ahs noh-CHAYS).

 • به شکل رسمی، عبارت “que tenga buenas noches.” است. حالت جمعش می شود “que tengan buenas noches.”. در مکالمه ای عادی، مردم معمولاً ضمیر “usted.” را شامل نمی کنند.

“خوب بخوابی” برای گفتن به بچه ها

بگویید “que duermas bien” (kay doo-EHR-mahs bee-EHN). این عبارت دستوری مودبانه است که ترجمه اش می شود “خوب بخوابی”. در اصل در مورد بچه ها، خانواده، و دوستان صمیمی از آن استفاده کنید. بسته به شخصی که مورد خطاب قرار می دهید فعلِ dormir  را صرف کنید.

 • Tú: “Que duermas bien.”
 • Usted: “Que duerma bien.”
 • Vosotros: “Que durmáis bien.”
 • Ustedes: “Que duerman bien.”

“خوب بخوابی” به زبان اسپانیایی

از دستورِ “duerme bien” (doo-EHR-may bee-EHN) استفاده کنید. به خصوص اگر شما به کسی می گویید که “خوب بخوابد” و بیشتر حالت دستوری مد نظرتان است (برای مثال به یک بچه)، این عبارت مناسب است.

 • Tú: “¡Duerme bien!”
 • Usted: “¡Duerma bien!”
 • Ustedes: “¡Duerman bien!”

“خواب های خوب ببینی” به زبان اسپانیایی

برای کسی این آرزو را کنید: “Que tengas dulces sueños” (kay tehn-GAHS dool-SAYS soo-EHN-yohs). این عبارت به معنای “خواب های خوب ببینی” است، اگرچه ترجمه ی تحت الفظی اش چیزی مشابه این است: “اینکه احتمال دارد خواب های خوبی ببینی”.

 • این عبارت معمولاً فقط برای بچه ها کاربرد دارد – گاهی برای خواهر و برادرهای جوان تر یا همسرتان.
 • چون این عبارت فقط در مورد افراد آشنا استفاده می شود، فقط صرف های آشنا از فعلِ tener را لازم دارید. اگر یک نفر را مورد خطاب قرار می دهید از tengas استفاده کنید، و اگر چند نفر را مورد خطاب قرار می دهید از tengáis استفاده کنید.
 • شما همچنین می توانید این عبارت را کوتاه سازید و فقط بگویید “dulces sueños,” یا “sweet dreams.”.

“با فرشته های بخوابی” به اسپانیایی

“que sueñes con los angelitos” (kay soo-EHN-yehs cohn lohs ahn-jay-LEE-tohs) را امتحان کنید. این عبارت، معمولاً فقط در مورد بچه ها استفاده می شود، یعنی ” با فرشته های کوچک خواب ببین”.

 • این عبارت از فعلِ soñar (“to dream”) استفاده می کند، که به شکل بی قاعده صرف می شود. با این حال، چون فقط در مورد بچه ها به کار می رود، صرف های آشنا فقط آنهایی هستند که شما باید بدانید: sueñes (singular) و soñéis” (plural).
 • شما همچنین می توانید این را در فرم دستوری بگویید: “Sueña con los angelitos.”.

فقط به یاد داشته باشید که اگر شما زمانی را به تکرار و استفاده از این عبارت ها اختصاص ندهید به آنها عادت نمی کنید. یک شریک زبانی پیدا کنید، صدای خود را ضبط کنید، یا از هر تکنیک دیگری که با آن راحت هستید استفاده کنید.

حالا که با آموزش گفتن انواع شب بخیر به زبان اسپانیایی آشنا شدید، حتما بقیه مقالات ما را در مورد زبان اسپانیایی بخوانید.