آموزش گذشته ساده در زبان ایتالیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در سری درس های آموزش گرامر زبان ایتالیایی به آموزش گذشته ساده در زبان ایتالیایی در این بخش می پردازد.

در زبان انگلیسی معمولا وقتی در مورد گذشته صحبت می کنیم از دو زمان گذشته ساده simple Past و حال کامل یا Present Perfect استفاده می کنیم. اما در زبان ایتالیایی به جای این دو زمان از زمان Passato Prossimo استفاده می شود. اگرچه این زمان بیشتر به حال کامل نزدیک است اما در گرامر ایتالیایی برای توصیف گذشته از آن استفاده می شود.

روش ساخت

در آموزش گذشته ساده در زبان ایتالیایی اولین نکته روش ساخت آن است.

Essere/avere+ Participio Passato ( Past Participle )

در این فرمول essere/avere فعل های کمکی هستند. که باید صرف شوند.

Essere ( to be )

Io sono

Tu sei

Lui/lei e

Noi siamo

Voi siete

Loro sono

Avere – to Have

Io ho

Tu hai

Lui/lei ha

Noi abbiamo

Voi avete

Loro hanno

اما بعد از صرف فعل های کمکی باید بتوانید قسمت سوم فعل یا P.P را نیز صرف کنید. همانند زبان انگلیسی قسمت سوم فعل برای افعال با قاعده فقط کافیست که قسمت اخر مصدر را تغییر دهید. به عنوان مثال :

-are à ato

-ereà uto

-ire à ito

برای  اکثر فعل ها از فعل کمکی avere استفاده می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

Pablo ha dormito a lungo.

Francis ha visitato un museo.

اما فعل کمکی essere در موارد زیر استفاده می شود:

افعال حرکتی

افعال حالت verbs of state

افعال انعکاسی

در تصویر زیر می توانید به صرف برخی از افعال با قاعده و بی قاعده توجه کنید.

آموزش گذشته ساده در زبان ایتالیایی
آموزش گذشته ساده در زبان ایتالیایی

امیدواریم توانسته باشیم به برخی از نکات موجود در آموزش زمان گذشته ساده در زبان ایتالیایی اشاره کرده باشیم. با تمرین هرچه بیشتر و استفاده از مثال های زیاد می توانید به این زبان تسلط پیدا کنید.