یادگیری واژگان برای روان صحبت کردن

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد روش های زیادی برای یادگیری واژگان زبان های مختلف ارائه می دهد. یادگیری واژگان برای روان صحبت کردن بسیار مهم است.

چکیده‌ی مطلب در حول محور یادگیری واژگان برای روان صحبت کردن می‌چرخد که ما با هدف کسب روان صحبت کردن و روانی در یک زبان یاد می‌گیریم. همیشه نظرمان این بوده است که دایره واژگان یک نفر و مخصوصاً دایره واژگان نافعال شخص، مهمترین نشانگر پتانسیل فرد در روان صحبت کردن است. یک دایره واژگان نافعال وسیع تضمینی برای روان صحبت کردن نیست اما شرایط روان صحبت کردن را ایجاد می‌کند.

به عقیده‌ی ما سلیس بودن، توانایی ابراز خود به راحتی در موقعیت‌های مختلف است. یعنی توانایی فهمیدن آن‌چه افراد بومی در مکالمات مربوط به موضوعات گسترده می‌گویند. اگر ما نتوانیم آن‌ها را بفهمیم، نمی‌توانیم به راحتی یا اعتماد به نفس با آن‌ها صحبت کنیم. بنابراین، لغات نافعال ما باید به لغات فعال افراد بومی تحصیل کرده نزدیک باشد. دایره‌ی لغات فعال ما لزوماً از دایره‌ی لغات نافعال ما و لغات فعال افراد بومی کوچکتر است. با این حال، حتی با دایره‌ی لغات فعال محدود، ما همچنان می توانیم درباره ی موضوعات تقریباً مختلفی خود را ابراز کنیم.

اگر می‌خواهیم سلیس شویم یک دایره واژگان بزرگ که مثلاً از طریق لیسنینگ و ریدینگ بسیار در جایی مانند اینترنت به وجود می‌آید، همچنان نیاز به فعال شدن دارد. این تنها از طریق مقادیر زیادی اسپیکینگ و رایتینگ اما بیشتر اسپیکینگ محقق می‌شود. چنانچه دایره واژگان نافعال و درک مطلب خوبی داشته باشیم، واژگان فعال و لذا توانایی ما در ابراز خودمان به سرعت رشد خواهد کرد.

با این حال، این طور در‌ نظر گرفته می‌ شود که ما آماده هستیم تا از طریق ‘مانع صوتی’ یا بهتر است بگویم ‘مانع حماقت’ خود را به جلو ببریم.

این طول مدت زمانی است که ما به دلیل نتوانستن در ابراز خود آن طور که می‌‌خواستیم، احساس حماقت می‌کنیم. گاهی اوقات اینطور احساس می‌شود که پیشرفتی نمی‌کنیم. گاهی اوقات اینطور احساس می‌شود که گمراه شده‌ایم. اما سپس به سیگنال‌هایی توجه می‌کنیم که در حقیقت (نشان می‌دهند) پیشرفت کرده‌ایم و روان صحبت کردنمان بهبود یافته است. این سپس شبیه بادی تازه در سفر دریایی‌مان می‌شود. ما الان حتی بیشتر هم انگیزه‌ی گفتار داریم. اگر در مسیر بمانیم، در نهایت هدف خود مبنی بر روان صحبت کردن را کسب خواهیم کرد، نه کمال (بلکه) فقط روان صحبت کردن.