اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی

اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی
دانشجویان رشته ریاضی ، داوطلین GMAT , GREو… حتما تا به حال حتما به اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی نیاز پیدا کرده اند. از دانش آموزان دبیرستان تا اساتید دانشگاه برای تحقیقات خود و یا شرکت در کنفرانس ها باید بتوانند تلفظ اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی را به همراه معنی دقیق آن بدانند.ما در آموزشگاه زبان ایران آکسفورد سعی می کنیم مفاهیم ریاضی به زبان انگلیسی را به همراه تلفظ و کلمه درست اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی را به همراه شکل بیان کنیم.

اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی
اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی

= equal مساوی
> strict inequality کمتر از
< strict inequality بیشتر از
inequality کمتر و یا مساوی
inequality بیشتر و یا مساوی
+ Plus sign جمع
Minus sign علامت تفریق
Times Sign X علامت ضرب
÷ division sign ( obelus) تقسیم
Power توان
Square root جذر
% Percent درصد
بد نیست برخی از اصطلاحات هندسه به زبان انگلیسی را نیز بدانید.
زاویه Angel
زاویه قائمه ( یا ۹۰ درجه ) Right Angle
درجه degree
تشابه similarity (~ )
عدد پی pi constant
البته جبر هم جزئی جدا نشدنی از ریاضی به حساب می آید. شاید بهتر باشد به برخی از علامات مهم جبر به زبان انگلیسی اشاره کنیم:
lemniscate بی نهایت
{} braces آکلاد
[] bracket براکت
single vertical bar قدر مطلق
F(x) function of تابع
sigma سیگما
P(A) probability function احتمال
A ∩ B intersection اشتراک
A ∪ B union اجتماع
Lim limit حد
هر چند شاید علامت های بسیار بیشتری نیز در علم ریاضی وجود داتشه باشد اما موسسه زبان ایران آکسفورد سعی کرد تا حد ممکن اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی را که بسیار مهم هستند بیاورد. هم چنین در ادامه به چهار عمل اصلی در ریاضی اشاره می کنیم:
عمل جمع کردن
Addition
عمل تفریق کردن
Subtraction
عمل ضرب کردن
Multiplication
عمل تقسیم کردن
Division

اگر نیاز به دوره های پیشرفته آموزش زبان انگلیسی دارید با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.