اعداد در زبان ایتالیایی

اعداد در زبان ایتالیایی
الگوی شمردن و یادگیری اعداد در زبان ایتالیایی چندان دشوار نیست و در حقیقت خیلی شبیه به چیزی است که ما در زبان انگلیسی استفاده می کنیم. در واقع باید سعی کنید این چند عدد مهم را به ذهن بسپرید تا بتوانید از یک تا هر عددی را در ایتالیایی بیان کنید. مطمئنا این اعداد را برای تاریخ ، یا گفتن ساعت و یا حتی گفتن شماره پاسپورت خود در فرودگاه نیاز خواهید داشت.

اعداد در زبان ایتالیایی
اعداد در زبان ایتالیایی

پس به آموزش اعداد در زبان ایتالیایی یعنی یکی از مهم ترین قسمت های زبان ایتالیایی توجه کنید. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ۰ تا ۱۰۰ ایتالیایی را در زیر بیان می کند.
۱ uno
۲ due
۳ tre
۴ quattro
۵ cinque
۶ sei
۷ sette
۸ otto
۹ nove
۱۰ dieci
۱۱ undici
۱۲ dodici
۱۳ tredici
۱۴ quattordici
۱۵ quindici
۱۶ sedici
۱۷ diciassette
۱۸ diciotto
۱۹ diciannove
۲۰ venti
بعد از عدد ۲۰ تقریبا کار با اضافه کردن عدد یکان به عدد اصلی تمام می شود مثلا بیست و یک ventuno و بیست و دو ventidue می شود. از ۲۰ تا ۱۰۰ نیز به این صورت هستتند:
۳۰ trenta
۴۰ quaranta
۵۰ cinquanta
۶۰ sessanta
۷۰ settanta
۸۰ ottanta
۹۰ novanta
۱۰۰ cento
اگر وضع شما خوب باشد و بخواهید بیشتر از ۱۰۰ یورو خرج کنید ، چطور ؟ شاید شما بخواهید چیزی در ایتالیا با ارزش چندین هزار یورو بخرید. پس بد نیست که از ۱۰۰ به بالا را نیز یاد بگیرید.
۲۰۰ duecento
۳۰۰ trecento
۴۰۰ quattrocento
۵۰۰ cinquecento
۶۰۰ seicento
۷۰۰ settecento
۸۰۰ ottocento
۹۰۰ novecento
۱۰۰۰ mile
۱۰۰۰۰۰ centomila
۱۰۰۰۰۰۰ un milione
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ un miliardo
به نظر نمی آید که از یک میلیارد بیشتر مورد نیازتان قرار بگیرد و تا همین جا هر چه از اعداد در زبان ایتالیایی نیاز داشتید را یاد گرفتید. برای آموزش زبان ایتالیایی با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.