شمردن اعداد در زبان سوئدی + ویدئو

بیایید شمردن اعداد در زبان سوئدی را به راحتی یاد بگیریم:

شمردن یکی از مهم ترین مفاهیم در زندگی انسان هاست. امروز می خواهیم به شمردن اعداد در زبان سوئدی اشاره کنیم. مطمئنا کسانی که قصد مهاجرت به سوئد دارند و یا می خواند در سوئد تحصیل کنند حتما این مطلب برایشان مفید است. ایران آکسفورد آموزشگاه زبان تخصصی در ایران است که زبان های اسکاندیناوی را به صورت تخصصی اموزش می دهد. برای آشنایی بیشتر با تلفظ اعداد نیز می توانید به ویدیو فایل مراجعه کنید.

آیا زبان سوئدی سخت است؟ جواب این سوال را با کلیک بر روی آن ببینید.

یاد بگیرید که چه طور به سوئدی از ۰-۱۹ بشمارید (کل تلفظ در IPA نوشته شده است) :

 • Noll (تلفظ: nɔl) – صفر- ۰
 • Ett (تلفظ: ɛt) – یک – ۱
 • Två (تلفظ: tvoː) – دو – ۲
 • Tre (تلفظ: treː) – سه – ۳
 • Fyra (تلفظ: fyːra) – چهار – ۴
 • Fem (تلفظ: fɛm) – پنج – ۵
 • S.e.x (تلفظ: sɛks) – شش – ۶
 • Sju (تلفظ: ɧʉː) – هفت – ۷
 • Åtta (تلفظ: ɔta) – هشت – ۸
 • Nio (تلفظ: niːo) – نه – ۹
 • Tio (تلفظ: tiːo) – ده – ۱۰
 • Elva (تلفظ: ɛlva) – یازده – ۱۱
 • Tolv (تلفظ: tɔlv) – دوازده – ۱۲
 • Tretton (تلفظ: trɛtɔn) – سیزده – ۱۳
 • Fjorton (تلفظ: ˈfju:rʈɔn) – چهارده – ۱۴
 • Femton (تلفظ: fɛmtɔn) – پانزده – ۱۵
 • S.e.x.ton (تلفظ: sɛkstɔn) – شانزده – ۱۶
 • Sjutton (تلفظ: ɧɵtɔn) – هفده – ۱۷
 • Arton (تلفظ: artɔn) – هجده – ۱۸
 • Nitton (تلفظ: nɪtɔn) – نوزده – ۱۹

ویدئو آموزش شمردن اعداد در زبان سوئدی

ویدیو اموزش شمردن اعداد در زبان سوئدی

۲- یاد بگیرید که چه طور به سوئدی بگویید بیست، سی، چهل و…

آنها با یک واحد شروع می شوند (برای مثال، “fem”)، و به “-tio” منتهی می شوند. با این حال، همه از این قانون پیروی نمی کنند، پس به خواندن ادامه دهید:

 • Tjugo (تلفظ: ɕʉːgʊ) – بیست – ۲۰

۳– فرم انتهاییِ -o در trettio – nittio تقریباً هرگز تلفظ نمی شود.

 • Trettio (تلفظ: trɛtɪ) – سی – ۳۰
 • Fyrtio (تلفظ: fœrtɪ) – چهل – ۴۰
 • Femtio (تلفظ: fɛmtɪ) – پنجاه – ۵۰
 • Sextio (تلفظ: sɛkstɪ) – شصت – ۶۰
 • Sjuttio (تلفظ: ɧɵtɪ) – هفتاد – ۷۰
 • Åttio (تلفظ: ɔtɪ) – هشتاد – ۸۰
 • Nittio (تلفظ: nɪtɪ) – نود – ۹۰

۴– یاد بگیرید که چه طور اعدادی مثل ۹۵، ۲۳، ۵۴ و ۳۳ را بسازید

برای گفتنِ چنین اعدادی به سوئدی می توانید کلیمه انگلیسی را به سوئدی را با ترجمه (بگذارید مثلاً بگوییم که می خواهید به سوئدی بگویید ۹۵ – در آن صورت اول “ninety” را با “nittio” جایگزین می کنید)، و سپس واحد را مستقیماً بعد از آن می گویید (شما “five” را با “fem” جایگزین می کنید، و همچنین “-” را حذف می کنید).

۵– اعداد بزرگتر از ۱۰۰ در زبان سوئدی

به ۱۰۰ می گویند “hundra” (تلفظ: hɵndra)، ۱۰۰۰ می شود “tusen” (تلفظ: tʉːsɛn) و ۱۰۰۰۰ می شود “tiotusen” (تلفظِ “tio”, ten و “tusen”, thousand را مشاهده کنید). کاملاً راحت است؛ شما فقط عدد بزرگتر را قبل از بقیه می گذارید، مشابه انگلیسی. اگر فقط یک عدد بزرگتر وجود ندارد، مانند ۲۰۰۰، در آن صورت اول آن عدد را بیفزایید، مشابه انگلیسی. اگر “اعداد بسیار بزرگ” زیادی وجود داشته باشد این حالت برای آنها هم صدق می کند.