اعداد به زبان ترکی استانبولی

اعداد به زبان ترکی استانبولی
وقتی صحبت از اعداد می شود باید بدانید که دو نوع از اعداد را در نظر داشته باشید اعداد ترتیبی و اعدا اصلی. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان ترکی استانبولی در ایران در این درس شمردن در ترکی استانبولی را آموزش می دهد.

اعداد به زبان ترکی استانبولی
اعداد به زبان ترکی استانبولی

اعداد اصلی در زبان ترکی استانبولی Cardinal Numbers
sifir 0
Bir 1
Iki 2
Uc 3
Dort 4
Bes 5
alti 6
yedi 7
Sekiz 8
Dokuz 9
On 10
On bir 11
On iki 12
On uc 13
On dort 14
On bes 15
On alti 16
On yedi 17
On sekiz 18
On dokuz 19
Yirmi 20
Otuz 30
Kirk 40
Elli 50
Altmis 60
Yetmis 70
seksen 80
Doksan 90
Yuz 100
Iki yuz 200
Bin 1000
Iki bin 2000
On bin 10000
milyon 1000000
milyar 1000000000

تا اینجا می توانید اعداد به زبان ترکی استانبولی را به خوبی انجام داده اید. اما اعداد ترتیبی هم می توانند بسیار مفید باشند. در زیر به اعداد به زبان ترکی استانبولی ( ترتیبی ) اشاره می کنیم :
Birinci اول
Ikinci دوم
Ucuncu سوم
Dorduncu چهارم
Besinci پنجم
Altinsi ششم
Yedinci هفتم
Sekizinci هشتم
Dokuzuncu نهم
Onuncu دهم
Yirminci بیستم
Otuzuncu سی ام
Yuzuncu صدم
bininci هزارم

در زندگی همه ما ریاضی نقش مهمی دارد و مطمئنا با همین چند عدد شما نمی توانید هر رقمی را بخوانید. اما مطمئن باشید می توانید با کنار هم قرار دادن این اعداد تقریبا هر عددی را بشمارید به عنوان مثال عدد : ۵۸۷۵۶۲۳
Sekiz milyon yedi yuz elli alti bin iki yuz otuz bes
قیمت ها ، رقم های چک های بانکی و یا هر رقم دیگری که در اعداد به زبان ترکی استانبولی به درد شما می خود را می توانید با همین روش و با ترکیب کلمات با یکدیگر بیان کنید.
برای شرکت در دوره های آموزش زبان ترکی استانبولی موسسه زبان ایران آکسفورد با شماره تلفن های ما تماس بگیرید.