ضمایر در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به معرفی و اموزش ضمایر در زبان انگلیسی اشاره می کند. این مطلب را حتما بخوانید و حتی از آن پرینتی بگیرید تا هر چند وقت یکبار به آن نگاهی بیاندازید.

ضمایر در زبان انگلیسی
ضمایر در زبان انگلیسی

به آموزش ضمایر در زبان انگلیسی توجه کنید:

یک ضمیر می‌تواند جایگزین اسم یا ضمیری دیگر شود. شما از ضمایری مانند he,، which، none و you برای این استفاده می‌کنید که جملاتتان را کم‌تر طاقت‌فرسا و کم‌تر تکراری کنید.

دستورزبان شناسان، ضمایر را به چندین دسته تقسیم می‌کنند از جمله ضمایر شخصی، ضمایر اشاره، ضمایر پرسشی، ضمایر نامعین، ضمایر ربطی، ضمایر انعکاسی و ضمایر تأکیدی.

ضمایر شخصی

یک ضمیر شخصی به فردی مشخص یا چیزی مشخص اشاره دارد و صورتش را برای نشان دادن شخص، عدد، جنسیت و مورد تغییر می‌دهد.

ضمایر فاعلی شخصی

یک ضمیر فاعلی شخصی، نشان‌دهنده‌ی اینست که ضمیر به عنوان فاعل جمله ایفای نقش می‌کند. ضمایر فاعلی فردی عبارتند از “I,” “you,” “she,” “he,” “it,” “we,” “you,” “they.” .

ضمایر مفعولی شخصی

یک ضمیر مفعولی نشان‌دهنده‌ی اینست که ضمیر به عنوان مفعولی برای یک فعل، فعل مرکب، حرف اضافه یا عبارت مصدری ایفای نقش می‌کند. ضمایر مفعولی عبارتند از: “me,” “you,” “her,” “him,” “it,”

ضمایر ملکی شخصی

یک ضمیر شخصی نشان می‌دهد که ضمیر نقش مشخص‌کننده‌ی مالکیت را بر عهده دارد و تعیین می‌کند که چه کسی چیز یا شخص مشخصی را در تصاحب دارد. ضمایر ملکی شخصی عبارتند از “mine,” “yours,” “hers,” “his,” “its,””ours,”

و theirs. در نظر داشته باشید که ضمایر ملکی شخصی خیلی شبیه به صفات شخصی مانند “my,” “her,” و their هستند.

ضمایر اشاره

ضمیر اشاره به چیزی اشاره می‌کند و اسم یا ضمیری را مشخص می‌کند. This و these به چیزهایی اشاره می‌کند که چه در فضا یا در زمان در نزدیکی هستند، درحالیکه that و those به چیزهایی اشاره دارند که در مکان یا زمان جلوتر هستند.

ضمایر اشاره عبارتند از “this,” “that,” “these,” و “those.”. “This” و “that” برای اشاره به اسامی مفرد یا عبارات مفرد بکار می‌روند و those برای اشاره به اسامی جمع و عبارات اسمی به کار می‌رود.

ضمایر نسبی

می‌توانید ببینید که یک ضمیر نسبی برای ایجاد ارتباط میان یک عبارت یا جمله‌واره با عبارت یا جمله‌واره‌ی دیگر استفاده می‌شود. ضمایر نسبی عبارتند از “who,” “whom,” “that,” و “which.”. برای افعال مرکب از whoever و whomever استفاده می‌شود.