آموزش گفتن انواع شب بخیر به زبان فرانسه

گفتن زمان ها در هر زبانی می تواند بسیار مفید و مهم باشد. در زبان فرانسه با توجه به کاربرد آنها از اهمیت بیشتری نیز برخوردارند. آموزشگاه زبان ایران اکسفورد امروز می خواهد به آموزش گفتن انواع شب بخیر به زبان فرانسه اشاره خواهیم کرد.

روش استاندارد برای گفتن شب بخیر در فرانسه “bonne nuit, است اما چندین روش دیگر برای ابراز این مقصود وجود دارد.  در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می کنیم که شاید بخواهید امتجان شان کنید.

آموزش گفتن انواع شب بخیر به زبان فرانسه
آموزش گفتن انواع شب بخیر به زبان فرانسه

شب بخیر استاندارد

با استفاده از Bonne nuit شب بخیر بگویید! این به طور تحت اللفظی یعنی «شب بخیر» و برای هر زمانی استفاده می شود که فردی می خواهد عصر را تمام کرده یا در شب به تخت خواب برود.

 • Bonne یعنی خوب.
 • Nuit یعنی شب.
 • آن را به صورت bohn NWEE تلفظ کنید.

شب ها با استفاده از Bonsoir سلام کنید! ترجمه ی این «شب بخیر» یا «عصر بخیر» می شود. از آن وقتی استفاده کنید که به جای خداحافظی با کسی در شب به او سلام می کنید.

 • بخش bon یعنی خوب.
 • بخش soir یعنی عصر.
 • این سلام را به صورت bong-SWAHR تلفظ کنید.

اگر زبان فرانسه را دوست دارید و یا می خواهید با آن اشنا شوید صفحه ویژه زبان فرانسه را با دقت مطالعه کنید.

گفتن “من می خوام برم بخوابم” به زبان فرانسه

 Je vais dormir را بگویید. ترجمه ی این عبارت اساساً «من می خواهم بخوابم» می شود.

 • Je یعنی من.
 • Vais از فعل فرانسه “aller,” مشتق شده که به معنای «رفتن» است.
 • Dormir فعلی فرانسه به معنای «خوابیدن» است.
 • کلّ عبارت را به صورت zhuh vay door-mee تلفظ کنید.

Je vais me coucher را بگویید. ترجمه ی تقریبی این عبارت«من می خواهم بخوابم» می شود.

 • Je یعنی من.
 • Vais از فعل فرانسه “aller,” مشتق شده که به معنای «رفتن» است.
 • Coucher فعل است به معنای «گذاشتن در تحت». با قرار دادن me در قبل از آن می گویید: «گذاشتن خودم در تخت.»
 • کلّ عبارت را به صورت zhuh vay meh koo-shay تلفظ کنید.

از عبارت عامیانه ی Je vais pieuter استفاده کنید. این عبارت عامیانه ی فرانسه است که معنای تقریبی اش «من به خواب می روم» می شود.

 • Je یعنی من.
 • Vais از فعل فرانسه “aller,” مشتق شده که به معنای «رفتن» است.
 • Pieuter فعلی عامیانه به معنای «خوابیدن» است.
 • این عبارت را باید به صورت zhuh vay pyuh-teh تلفظ کنید.

با استفاده از Je vais roupiller به طور غیر رسمی توضیح دهید. این بک عبارت عامیانه ی فرانسه دیگر است. اساساً یعنی «می خواهم چرت بزنم.»

 • Je یعنی من.
 • Vais از فعل فرانسه “aller,” مشتق شده که به معنای «رفتن» است.
 • Roupiller یعنی «چرت زدن.»
 • این عبارت را به صورت zhuh vay ru-pii-jeh تلفظ کنید.

راه های دیگر برای گفتن شب بخیر

Dormez bien را بگویید. این عبارت یعنی «خوب بخوابی.»

 • Dormez از فعل فرانسه dormir مشتق شده و به معنای «خوابیدن» است.
 • Bien یعنی «خوب (قید)» یا «خوب (صفت)».
 • این عبارت را به صورت door-meh byang تلفظ کنید.

Fais de beaux rêves را آرزو کنید. از این عبارت برای زمانی استفاده کنید که می خواهید به کسی بگویید «خواب خوب ببینی.»

 • Faisاز فعل فرانسه faireمشتق شده و به معنای «انجام» یا «ساختن» است.
 • De یعنی “of.”
 • Beaux به «زیبا» ترجمه می شود.
 • Rêves به «رویاها» ترجمه می شود.
 • این جمله را به صورت feh duh bo RAI-vuh ترجمه کنید.

“J’espère que vous dormez tranquille.” را بگویید. اساساً ترجمه ی این می شود «امیدوارم به سلامت بخوابی».

 • J’espère یک عبارت است به معنای «امیدوارم»
 • Que به صورت «که» ترجمه می شود.
 • Vous یعنی «تو».
 • Dormez از فعل فرانسه dormir مشتق شده و به معنای «خوابیدن» است.
 • Tranquille یعنی ساکت، آسوده، آرام یا مسالمت آمیز.
 • کل جمله را به صورت zeh-spehr ker voo door-meh trahn-KEEL تلفظ کنید.

بگویید Dormez comme un loir.” از این عبارت برای زمانی استفاده کنید که می خواهید به کسی بگویید «مثل کنده ی درخت بخوابی.»

 • Dormez از فعل فرانسه dormir مشتق شده و به معنای «خوابیدن» است.
 • Comme یعنی «مانند» یا «مثل».
 • Un loir معمولاً به «موش زمستان خواب» ترجمه می شود اما در این عبارت بخصوص معنای «کنده ی درخت» را دارد.
 • این عبارت را به صورت door-meh cohm eu lwar تلفظ کنید.

با Dormez comme un bébé.” راهی شوید. از این عبارت برای زمانی استفاده کنید که می خواهید به کسی بگویید «مثل یک بچه بخوابی.»

 • Dormez از فعل فرانسه dormir مشتق شده و به معنای «خوابیدن» است.
 • Comme یعنی «مانند» یا «مثل».
 • Un bébé یعنی «یک بچه»
 • این عبارت را به صورت door-meh cohm eu beh-beh تلفظ کنید.