آموزش الفبای زبان اسپانیایی

 

آموزش الفبای زبان اسپانیایی

اگر شما الفبای زبان انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی و دیگر زبان های اروپایی را بدانید آموختن الفبای زبان اسپانیایی نیز برایتان آسان است.

دلیل این مسئله شباهت زیاد زبان های اروپایی به یکدیگر است. بر اساس  Real Academia Española که منبع اصلی زبان اسپانیایی رسمی است حروف زیر الفبای زبان اسپانیایی را تشکیل می دهند:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

به عبارت دیگر این الفبا شامل ۲۷ حرف می باشد که با انگلیسی در داشتن حرف ñ متفاوت است.

  • تلفظ الفبای زبان اسپانیایی

در ادامه حروف اسپانیایی را با نوع تلفظ آنها را مورد اشاره قرار می دهیم:

A: a
B: be
C: ce
D: de
E: e
F: efe
G: ge
H: hache
I: i
J: jota
K: ka
L: ele
M: eme
N ene
Ñ: eñe
O: o
P: pe
Q: cu
R: ere (or erre)
S: ese
T: te
U: u
V: uve
W: uve doble
X: equis
Y: ye
Z: zeta

جالب است بدانید که در سال ۲۰۱۰ دو حرف دیگر به الفبای اسپانیایی اضافه شده اند که دو حرف ch و ll می باشند.

در یادگیری زبان اسپانیایی متوجه خواهید شد که معمولا حروف صدا دار با یک خط در بالای آنها نوشته می شوند که نشان از داشتند استرس می باشد. اما باید توجه داشت که این حروف  یک حرف جدا محسوب نمی شوند. به عنوان مثال کلمه tablón که حرف o  در این کلمه با یک خط مشخص شده است.

موسسه ایران آکسفورد