احوالپرسی اسپانیایی

درس های آموزش گرامر اسپانیایی

  • طریقه احوالپرسی اسپانیایی

راه های متفاوتی برای احوالپرسی اسپانیایی وجود دارد . در زیر به برخی از انها اشاره می کنیم:

Hola = Hello= سلام
Buenos días = Good morning = صبح بخیر
Buenas tardes = Good afternoon = ظهر بخیر
Buenas noches = Good night = شب بخیر
Bienvenido = Welcome = خوش امدید

راه های پرسیدن حال افراد:

¿Qué tal? = How are you? = چطوری

(جواب های ممکن): muy bien = very good = خیلی خوب, así así = OK , regular = normal = خوبم, mal = bad= بدم

¿Cómo estás? (خود مانی) = How are you? =  چطوری

¿Cómo está usted? (رسمی) = How are you?= چطوری

 (جواب های ممکن): estoy bien = I’m good= خوبم  ,así así = OK, estoy mal = I’m not doing well= خوب نیستم

¿Qué pasa? = What’s happening? = چه خبر؟

(پاسخ های ممکن): nada = nothing = هیچی

راه های خداحافظی کردن

Adiós = خداحافظ
Nos vemos =  می بینمت
Hasta mañana = فردا می بینمت
Hasta pronto = به زودی می بینمت
Hasta luego = بعدا می بینمت
Hasta la vista = خدانگهدار

سوالات برای گرفتن اطلاعات به اسپانیایی

¿Cómo se llama usted?(formal)=¿Cómo te llamas? (informal) = What is your name? = اسمت چیه؟

(پاسخ های ممکن):

Me llamo … = اسمم …

Mi nombre es … = اسمم …
Yo soy … = من … هستم

¿De dónde es?(formal) or ¿De dónde eres? (informal) = Where are you from? = اهل کجایی؟

(پاسخ های ممکن):

Soy de …= اهل … هستم