آموزش اعداد اسپانیایی

اعداد زبان اسپانیایی

آموزش اعداد زبان اسپانیایی

شمردن و آموزش اعداد اسپانیایی یکی از نکاتی است که بسیاری از زبان آموزان به آن نیاز دارند. این اعداد اگر چه آسان هستند اما برای کسانی که به تازگی اقدام به شروع یادگیری زبان اسپانیایی نموده اند این مسئله ممکن است کمی مشکل باشد.

در این مقاله  سعی شده به آموزش اعداد اسپانیایی اشاره نماییم.

  • این اعداد اعداد ترتیبی در زبان اسپانیایی هستند:

1. uno
۲٫ dos
۳٫ tres

۴٫ cuatro
۵٫ cinco
۶٫ seis
۷٫ siete
۸٫ ocho
۹٫ nueve
۱۰٫ diez
۱۱٫ once
۱۲٫ doce
۱۳٫ trece
۱۴٫ catorce
۱۵٫ quince
۱۶٫ dieciséis
۱۷٫ diecisiete
۱۸٫ dieciocho
۱۹٫ diecinueve
۲۰٫ veinte
۲۱٫ veintiuno
۲۲٫ veintidós
۲۳٫ veintitrés
۲۴٫ veinticuatro
۲۵٫ veinticinco
۲۶٫ veintiséis
۲۷٫ veintisiete
۲۸٫ veintiocho
۲۹٫ veintinueve
۳۰٫ treinta
۳۱٫ treinta y uno
۳۲٫ treinta y dos
۳۳٫ treinta y tres
۴۰٫ cuarenta
۴۱٫ cuarenta y uno
۴۲٫ cuarenta y dos
۵۰٫ cincuenta
۶۰٫ sesenta
۷۰٫ setenta
۸۰٫ ochenta
۹۰٫ noventa
۱۰۰٫ ciento
۱۰۱٫ ciento uno
۱۰۲٫ ciento dos
۱۰۳٫ ciento tres
۱۱۰٫ ciento diez
۱۹۹٫ ciento noventa y nueve
۲۰۰٫ doscientos
۲۰۱٫ doscientos uno
۲۰۲٫ doscientos dos
۲۰۳٫ doscientos tres
۲۵۱٫ doscientos cincuenta y uno
۲۵۲٫ doscientos cincuenta y dos
۳۰۰٫ trescientos
۴۰۰٫ cuatrocientos
۵۰۰٫ quinientos
۶۰۰٫ seiscientos
۷۰۰٫ setecientos
۸۰۰٫ ochocientos
۹۰۰٫ novecientos
۱٫۰۰۰٫ mil
۲٫۰۰۰٫ dos mil
۳٫۰۰۰٫ tres mil
۳٫۳۳۳٫ tres mil trescientos treinta y tres
۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫ un millón
۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫ mil millones

در زبان اسپانیایی علامت گذاری مخصوصی برای اعداد در نظر گرفته شده است. معمولا از کاما و نقطه برای جدا کردن اعداد در زبان اسپانیایی استفاده می شود.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد دوره های اموزش زبان  اسپانیایی را در موسسه زبان ایران آکسفورد برگزار می نماید. زبان آموزان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه تماس بگیرید و یا فرم مشاوره را پر نمایید.