ضمایر در زبان اسپانیایی

ضمایر در زبان اسپانیایی
Pronombre یا ضمیر کلمه است که جای اسم را در زبان اسپانیایی می گیرد. ما به طور کلی دو نوع ضمیر در زبان اسپانیایی داریم. ضمایر در زبان اسپانیایی به این دو نوع تقسیم بندی می شوند: ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی . آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای زبان آموزان اسپانیایی مواردی را بیان می کند که بسیار مهم است. ما مجبوریم به دلیل ارتباط زبان انگلیسی و اسپانیایی این دو را با هم مقایسه می کنیم. پس تمام حواستان را به این بخش بدهد تا ضمایر در زبان اسپانیایی را به خوبی یاد بگیرید.

ضمایر در زبان اسپانیایی
ضمایر در زبان اسپانیایی

ضمایر فاعلی در زبان اسپانیایی
Yo ( I)
Usted ( you)
El ( he)
Ella ( she)
Nosotros ( we)
Ustedes ( you-all)
Ellos ( they)
+ این نکته را توجه کنید که ضمایر در زبان اسپانیایی تا حدود زیادی شبیه به فارسی است. آنها هم ” تو ” مودبانه دارند( Usted ) و هم ” تو” خودمانی (Tu) . همین طور برای “شما” هم دو گزینه مودبانه (ustedes ) و “شما” ی خودمانی ( vosotros ) . زبان اسپانیایی همانند زبان فارسی خیلی به ادب اهمیت می دهند. پس قبل از استفاده به این نکات توجه کنید.
+ نکته دیگر این است که ضمایر در زبان اسپانیایی بسیار به جنسیت مرتبط اند. یعنی اگر یک جمع همه مونث باشند Nosotras به جای Nosotros استفاده می شود. Ellas نیز به همین شکل به جای ellos ارائه می شود.
ضمایر مفعولی
ضمایر در زبان اسپانیایی شامل ضمایر مفعول هم می شوند. برای فهمیدن اینکه چه کلماتی ضمیر مفعولی هستند معمولا شما باید از کلمات ” چی ” و ” چه کسی ” در این مسیر استفاده کنید.
Ali kicked the Ball.
کلمه توپ در اینجا مفعول مستقیم است و کلمه ای که جای آن را می گیرد ضمیر مفعولی است.
Me ( me)
Te ( you) غیر رسمی
Lo, la ( him , her, it,you –formal)
Nos (us)
Os ( you) جمع غیر رسمی
Los, las ( them, you-formal)
البته ضمایر در زبان اسپانیایی به ضمایر مفعولی غیر مستقیم هم طبقه بندی می شوند.
Me(me)
Te ( you-informal)
Le( him,her,you formal)
Nos(us)
Os( you –informal)
Les ( them, you-formal)
برای شرکت در کلاس های یادگیری آموزش زبان اسپانیایی با تلفن های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.