گرامر زبان اسپانیایی

صرف فعل در زبان اسپانیایی

صرف فعل افعال با قاعده در زبان اسپانیایی

اگر شما به تازگی قدم در یادگیری زبان اسپانیایی گذاشته اید صرف فعل زبان اسپانیایی می تواند ییکی از موضاعات مهم این کار باشد. در گرامر زبان اسپانیایی صرف فعل زبان اسپانیایی در زمان حال یکی از کاربردی ترین زمان ها در اسپانیایی است.

برای صرف فعل در گرامر زبان اسپانیایی همچون بسیاری از زمان های دیگر ابتدا می بایست قسمت پایانی فعل از انتهای آن حذف شود. حذف er , ir , ar از انتهای فعل و جاگذاری آن با شناسه ها اولین قرم در صرف فعل در زمان حال ساده است.

برای مثال فعل Hablar  به معنی صحبت کردن را در اسپانیایی در نظر بگیرید. با حذف ar  از انتهای فعل به habl- می رسیم. برای گفتن عبارت  من صحبت می کنم از hablo استفاده می کنیم یعنی یک o  به انتهای کلمه اضافه می کنیم.

<p/p>برای فعل هایی که به er و ir ختم می شوند این مراحل کمی متفاوت است و  شناسه ها کمی متفاوت هستند. در زیر به مثال هایی از هر گروه توجه نمایید:

-ar verbs (hablar, to speak)

  • yo (I) — hablo (I speak)
  • (you, singular informal) — hablas (you speak)
  • él (he), ella (she), usted (you, singular formal) — habla (he speaks, she speaks, you speak)
  • nosotros, nosotras (we) — hablamos (we speak)
  • vosotros, vosotras (you, plural informal) — habláis (you speak)
  • ellos (they), ellas (they), ustedes (you, plural, formal) — hablan (they speak)

-er verbs (aprender, to learn)

  • yo (I) — aprendo (I learn)
  • (you, singular informal) — aprendes (you learn)
  • él (he), ella (she), usted (you, singular formal) — aprende (he learns, she learns, you learn)
  • nosotros, nosotras (we) — aprendemos (we learn)
  • vosotros, vosotras (you, plural informal) — aprendéis (you learn)
  • ellos (they), ellas (they), ustedes (you, plural, formal) — aprenden (they learn, you learn)

-ir verbs (vivir, to live)

  • yo (I) — vivo (I live)
  • (you, singular informal) — vives (he lives, she lives, you live)
  • él (he), ella (she), usted (you, singular formal) — vive (he lives, she lives, you live)
  • nosotros, nosotras (we) — vivimos (we live)
  • vosotros, vosotras (you, plural informal) — vivís (you live)
  • ellos (they), ellas (they), ustedes (you, plural, formal) — viven (they live, you live)

 

به یاد داشته باشید که این صرف فعل زبان اسپانیایی مربوط به افعال با قاعده است. اگرچه بسیاری از افعال با قاعده صرف می شوند اما اکثر فعل های پر کاربرد به صورت بی قاعده صرف می شوند.