اصطلاحات ورزشی به زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد مطمئن است که همه شما به هر حال به نوعی به ورزش مرتبط هستید. شاید مسابقات المپیک را نگاه می کنید و یا مسابقات جام جاهنی فوتبال و یا هر ورزش دیگر. اصطلاحات ورزشی به زبان انگلیسی می تواند شما را در دیدن مسابقات ورزشی بسیار کمک کند. بسیاری از این اصطلاحات در گزارش های ورزشی مرسوم هستند و اگر شما آنها را ندانید مطمئنا در درک مسابقات ورزشی دپار مشکل خواهید شد.

اصطلاحات ورزشی به زبان انگلیسی
اصطلاحات ورزشی به زبان انگلیسی

افعال و اصطلاحات ورزشی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز قصد دارد برخی از اصطلاحات ورزشی به زبان انگلیسی را برایتان بیاورد.

Bulk up : افزایش حجم ( عضبه و یا سایز )

Sam is too skinny; he needs to bulk up more.

Catch up : سریع حرکت کردن و رسیدن به رقیب

Usian Bolt caught up all his opponents.

Fall behind : عقب افتادن در مسابقه

Warm up : گرم کردن در ابتدای مسابقات ورزشی

Cool down : سرد کردن معمولا در انتهای ورزش

Drop out : جدا شدن و یا قطع همکاری با یک باشگاه

Give up : متوقف شدن و دست کشیدن از تلاش

Hit back : مبارزه کردن و جواب دادن به ضربه های حریف

Join in: ملحق شدن

Kick off : شروع یک مسابقه یا مبارزه

Knock out : حذف یک شخص به صورت کامل در یک مسابقه ورزشی

Push up: شکم رفتن ( حرکتی برای نرمش )

Notch up: اضافه کردن به امتیاز و یا مدال ها در یک مسابقه ورزشی

Sent off: اخراج شدن به دلیل انجام یک خطای ورزشی

Take part: شرکت کردن

Urged on: تشویق کردن با صدای بلند

Work out: تمرین کردن برای به دست آوردن فیزیک مناسب

Time out: پایان دادن موقتی و یا گرفتن وقت برای استراحت

این افعال و اصطلاحات مورزشی به زبان انگلیسی را به خوبی یاد بگیریذ تا بیشتر از تماشای مسابقات ورزشی لذت ببرید و کلاس های زبان ما را نیز فراموش نکنید.